สถาบันวิทยาลัยชุมชน
สถิติการจัดการศึกษา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ข่าวสารจาก RSS
  • ประกวดราคาเช่าเครื่องมือและอุปกรณ์พิเศษ เพื่อใช้ในงานขุดลอกคลองขุนราษฎร ตำบลลาดยาว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Read more...
  • ประกวดราคาเช่าเครื่องมือและอุปกรณ์พิเศษ เพื่อใช้ในงานขุดลอกคลองม่วง ตำบลลาดยาว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Read more...
  • ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาจัดกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรม เนื่องในการจัดงานสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและกาชาดหนองบัวลำภู ประจำปี พ.ศ. 2562 ภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์ วิธี วิถีหนองบัวลำภู เปิดพื้นที่สร้างสรรค์สู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Read more...
  • ประกวดราคาจ้างออกแบบและผลิตสื่อเพื่อส่งเสริมองค์ความรู้ Intelligence ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Read more...
  • ประกวดราคาซื้อเตียงผู้ป่วย จำนวน 60 เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Read more...
  • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสร้างถนนลาดยาง สาย ชร 2039 (ยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) สายบ้านป่าเปา - บ้านจำปู ช่วงบ้านศรีทรายทอง หมู่ที่ ๑๙ - บ้านจำปู หมู่ที่ ๖ ตำบลเจริญเมือง ถนนที่มียางธรรมชาติเป็นส่วนผสม กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Read more...
  • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้ อบต.บางขวัญ บริเวณเลียบถนนสายฉะเชิงเทรา-บางน้ำเปรี้ยว (3200) จากแยกบางขวัญ ถนนหมายเลข (365) หมู่ที่ 7 ถึง บางขวัญ 20 (ซอยบ้านดอน) หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Read more...
  • ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดสี พร้อมอุปกรณ์ ต.คุ้งกระถิน อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี จำนวน ๑ ชุด, ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Read more...
  • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงคัดตัดแต่งและแปรรูปผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรปลอดภัยจากเครือข่ายเกษตรกรจังหวัดนครพนมสู่การจัดการเชิงพาณิชย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Read more...
  • ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Read more...

การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร

รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน

หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ.

คู่มือประชาชน

สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0 2280 0091 - 6 โทรสาร : 0 2280 4162, 0 2281 1588
COPYTRIGHT © 2015 www.iccs.ac.th ALL RIGHTS RESERVED.