head

ข่าวประชาสัมพันธ์ .......

 

11
2 new
3

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

This is some blog description about this site

 • Home
  Home This is where you can find all the blog posts throughout the site.
 • Categories
  Categories Displays a list of categories from this blog.
 • Tags
  Tags Displays a list of tags that has been used in the blog.
 • Bloggers
  Bloggers Search for your favorite blogger from this site.
 • Team Blogs
  Team Blogs Find your favorite team blogs here.
 • Login
Recent blog posts

5908 30-31 03

     สถาบันวิทยาลัยชุมชนจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
  จัดทำโครงสร้าง
กรอบอัตรากำลัง  และกำหนด
  ตำแหน่งของสถาบันวิทยาลัยชุมชน  ครั้งที่ 3 
  ระหว่างวันที่ 30-31 สิงหาคม 2
558 ณ โรงแรม
  ริชมอนด์จังหวัดนนทบุรี  

 

Hits: 100
0

5909 1-2 03

 

             สถาบันวิทยาลัยชุมชนจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
  จัดทำแผนปฏิบัติราชการของวิทยาลัยชุมชน  ประจำปี
  งบประมาณ พ.ศ.
2559 ขึ้น ระหว่างวันที่ 1-2 กันยายน
  2558  ณ โรงแรมสามพราน ริเวอร์ไซด์ จังหวัดนครปฐม

 

 

Hits: 97
0

DSCN3688
       นาย
พลากร สุวรรณรัฐ  องคมนตรี เป็นประธาน
ในพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
วิทยาลัยชุมชนปัตตานี  ประจำปีการศึกษา 2557
เมื่อวันพุธที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2558 

 

 

 

 

 

 

Hits: 386
0

ประกาศ/เรื่องแจ้ง

Title2-News3
9 กรกฎาคม 2558 ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกสถาบันวิทยาลัยชุมชน เพื่อสรรหาเป็นกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ icon new
28 กรกฎาคม 2558 ประกาศคณะกรรมการสรรหานายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการได้มาซึ่งนายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558 
 9 กรกฎาคม 2558 การประกันคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยชุมชน 
25 มิถุนายน 2558 อนุญาตใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
18 มิถุนายน 2558 ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 
 2 มิถุนายน 2558 ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง รายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ประจำปี ๒๕๕๘ 
17 ธันวาคม 2557 ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนตาก เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน 
25 พฤศจิกายน 2557 ก.พ. รับรองคุณวุฒิผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา 2556 ตาม TQF  
15 ตุลาคม 2557 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุรวุฒิ ใน อ.ก.ค.ศ. สำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน
14 ตุลาคม 2557 หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ ว.16 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2557 เรื่อง ประกาศกระทรวงการคลังเรื่องกำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2557
14 ตุลาคม 2557 หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุที่ กค 0422.3/ ว.80 ลงวันที่ 1 กันยายน 2557 เรื่อง การประกาศกำหนดสำนักงานในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นสำนักงานในพื้นทีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
10 ตุลาคม  2557 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ใน อ.ก.ค.ศ. สำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน
25 กันยายน 2557 ประกาศ สกอ. เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ใน อ.ก.ค.ศ. สำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน
08 กันยายน 2557 (ร่าง) พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน
26 สิงหาคม 2557 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากร ใน อ.ก.ค.ศ.สำนักบริาหรงานวิทยาลัยชุมชน 
18 กรกฎาคม 2557 ประกาศขยายเวลารับสมัครกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนตาก 
3 มิถุนายน 2557 สำนักงาน ก.พ.ให้การรับรองวุฒิผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ประกอบการธุรกิจชุมชนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์
 

ข่าวรับสมัครงาน

26 กุมภาพันธ์ 2558

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร รอบแรก icon new

20 กุมภาพันธ์ 2558

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ icon new

 11 กุมภาพันธ์ 2558

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร 

 5 กุมภาพันธ์ 2558

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ 

 5 มกราคม 2558

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ 

 5 มกราคม 2558

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร เรื่อง การรับสมัครผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน
สมุทรสาค
 
   - Download ใบสมัคร

28 พฤศจิกายน 2557 ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน  เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำปี พ.ศ. 2557 
17 พฤศจิกายน 2557 ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน  เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาค ค ของการแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย 

  

occ small4 หลักสูตรอนุปริญญา ที่มีนักศึกษามากที่สุด 5 อันดับ
small สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
small สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
small สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
small สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
small สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
อ่านเพิ่มเติม 
small2
หลักสูตรฝึกอบรม
small การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
small ภาษาอาหรับเพื่อการสื่อสาร
small มัคคุเทศก์เฉพาะ (ทางทะเลชายฝั่ง)
small พนักงานสุขภาพชุมชนชายแดน
small การจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ระบบนิเวศ

Video Gallery

Facebook Fan Page

ข่าวการศึกษา-กระทรวงศึกษาธิการ

MOE NEWS

Rss XML

ลิงค์วิทยาลัยชุมชน

แม่ฮ่องสอน วชช.ตาก วชช.มุกดาหาร วชช.ยโสธร วชช.บุรีรัมย์ วชช.สมุทรสาคร วชช.ระนอง วชช.สงขลา วชช.ปัตตานี วชช.นราธิวาส วชช.แพร่ วชช.หนองบัวลำภู วชช.พิจิตร วชช.อุทัยธานี วชช.สระแก้ว วชช.ตราด วชช.พังงา วชช.ยะลา วชช.น่าน วชช.สตูล วชช.ปัตตานี วชช.ยะลา วชช.นราธิวาส

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
ช่องทางร้องเรียน SP2
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
ทำความรู้จักกองทุนพัฒนาครูฯ
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

จุลสารต้นกล้าชุมชน