E-Document Library E-mail MIS ระบบบริการ
การศึกษา
E-Office
 

 
 
 
 
 
  พิธีลงนามความร่วมมือระหว่างกรมคุมประพฤติกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา    (21 ตุลาคม 2556)
  สำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้จัดสัมมนาสภาวิชาการวิทยาลัยชุมชนประจำปี ๒๕๕๖    (05 สิงหาคม 2556)
  องคมนตรีประสาทอนุปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร    (05 สิงหาคม 2556)
  พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสกอ.และ ก.แรงงาน    (05 สิงหาคม 2556)
  การประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างวิทยาลัยชุมชนไทย – มาเลเซีย    (08 พฤษภาคม 2556)
  องคมนตรีประสาทอนุปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร    (04 เมษายน 2556)
  ที่ปรึกษาฯ ตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนตาก    (22 กุมภาพันธ์ 2556)
  งานมหกรรมวิชาการครั้งที่ 9    (22 กุมภาพันธ์ 2556)
อ่านเพิ่มเติม
 
 
 
 
 08 ตุลาคม 2556 01 10 56 แนวหน้า คอลัมน์ สกู๊ปแนวหน้า เจาะปัญหาการศึกษาไทย (จบ)  
 30 กันยายน 2556 30 09 56 สยามรัฐ ภาพข่าวประชุมวิชาการ  
 30 กันยายน 2556 30 09 56 มติชน ผ้าทอไทยกับวิทยาลัยชุมชน...สู่ความเข็มแข็ง  
 30 กันยายน 2556 30 09 56 ไทยรัฐ (กรอบบ่าย) รุกตั้งคณะทำงานพิจารณาร่าง พ.ร.บ.วิทยาลัยชุมชน  
 30 กันยายน 2556 30 09 56 ข่าวสด โฆษณาแฝง ผ้าทอไทยกับวิทยาลัยชุมชน...สู่ความเข็มแข็ง  
 29 กันยายน 2556 29 09 56 มติชน คอลัมน์ จับข่าวเอามายำ  
 29 กันยายน 2556 29 09 56 บ้านเมือง วชช.น่าน ประชุมเสริมสร้างความเข้มแข็ง เครือข่ายวิทยาลัยชุมชน  
 28 กันยายน 2556 28 09 56 แนวหน้า ภาพข่าวประชุมวิชาการ  
 28 กันยายน 2556 28 09 56 ไทยโพสต์ วชช.เปิดเวทีแลกเปลี่ยนความคิด ร่าง พ.ร.บ. สถาบันวิทยาลัยชุม  
 17 มิถุนายน 2556 17 06 56 สยามรัฐ โฆษณาแฝง1ทศวรรษ สกอ.กับก้าวต่อไปของอุดมศึกษาไทย  
 
 
 
 06 มีนาคม 2557 รายชื่อผู้ที่ได้รับเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน ก.ค.ศ.  
 20 กุมภาพันธ์ 2557 ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้ง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน ก.ค.ศ.  
 05 กุมภาพันธ์ 2557 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากร ใน ก.ค.ศ.  
 
 
 
 10 เมษายน 2557 ประกาศสรรหากรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์  
 10 เมษายน 2557 ประกาศสรรหากรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน  
 10 เมษายน 2557 ประกาศสรรหากรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู  
 27 กุมภาพันธ์ 2557 สำนักงาน ก.พ.ให้การรับรองวุฒิผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานสุขภาพชุมชน ของวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
 13 กุมภาพันธ์ 2557 สำนักงาน ก.พ.ให้การรับรองวุฒิผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรของวิทยาลัยชุมชนแพร่ จำนวน 3 หลักสูตร
 24 ธันวาคม 2556 ก.พ. รับรองคุณวุฒิผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา 2556 ตาม TQF  
 22 พฤศจิกายน 2556 การเบิกจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารวิทยาลัยชุมชนที่ไม่เป็นข้าราชการ  
 15 พฤศจิกายน 2556 ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนโหวตผลงานโครงการประกวดผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์  
 13 พฤศจิกายน 2556 ประกาศขยายเวลารับสมัครกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแพร่  
 25 ตุลาคม 2556 เรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาโครงการ มหกรรมจิตอาสาในสถาบันการศึกษา ปี 2  
 14 ตุลาคม 2556 แจ้งประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ 2557  
 11 กันยายน 2556 กพ. ให้การรับรองวุฒิผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรของวิทยาลัยชุมชนตาก จำนวน ๒ หลักสูตร
 02 กันยายน 2556 การรับรองคุณวุฒิผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชน  
 02 สิงหาคม 2556 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพัฒนาก่อนแต่ตั้งให้มี และเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ ปี 2556  
อ่านเพิ่มเติม
 
หลักสูตรอนุปริญญา ที่มีนักศึกษามากที่สุด 5 อันดับ
  สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
  สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
อ่านเพิ่มเติม
หลักสูตรฝึกอบรม
  การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
    ภาษาอาหรับเพื่อการสื่อสาร
    มัคคุเทศก์เฉพาะ (ทางทะเลชายฝั่ง)
    พนักงานสุขภาพชุมชนชายแดน
    การจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ระบบนิเวศ
 
 
 
  เทปบันทึกภาพรายการบ่ายนี้มีคำตอบ "ภาพอนาคตวิทยาลัยชุมชน" ออกอากาศเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2555
    เทปบันทึกภาพรายการบ่ายนี้มีคำตอบ "ภาพอนาคตวิทยาลัยชุมชน" ออกอากาศเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2555
อ่านเพิ่มเติม
 

 
 
Username *
Password *
 
 
  
วิทยาลัยชุมชน
    แม่ฮ่องสอน     แพร่
    ตาก     หนองบัวลำภู
    มุกดาหาร     พิจิตร
    ยโสธร     อุทัยธานี
    บุรีรัมย์     สระแก้ว
    สมุทรสาคร     ตราด
    ระนอง     พังงา
    สงขลา     สตูล
    ปัตตานี     ยะลา
    นราธิวาส  
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จุลสารวิทยาลัยชุมชน
เล่มที่ 12
เล่่มอื่นๆ
ข้อมูลสถิติ
การติดตามผู้สำเร็จการศึกษา
หลักสูตร อนุปริญญา ประจำปี 2552
  นำความรู้ที่ได้ไปพัฒนางานทีทำอยู่และศึกษาต่อ (47.70)
  นำความรู้ที่ได้ไปพัฒนางานที่ทำอยู่ (36.30)
  ว่างงาน (9.70)
  ศึกษาต่อ (6.30)
ข้อมูล ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2551
การติดตามผู้สำเร็จการศึกษา
หลักสูตร อนุปริญญา ประจำปี 2555
  ทำงานแล้วและกำลังศึกษาต่อ (18.47)
  ทำงานแล้ว (55.47)
  กำลังศึกษาต่อ (7.13)
  ว่างงาน (18.93)
ข้อมูล ณ วันที่ 07 มกราคม 2557
ข้อมูลสถิติอื่นๆ
แม่ฮ่องสอน แพร่ ตาก อุทัยธานี พิจิตร หนองบัวลำภู มุกดาหาร ยโสธร บุรีรัมย์ สระแก้ว สมุทรสาคร ตราด ระนอง พังงา สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส
สำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน  
อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
  โทรศัพท์ : 0 2280 0091 - 6  โทรสาร : 0 2280 4162, 0 2281 1588
 
จำนวนผู้เข้าใช้บริการเว็บไซต์

Website counter