อำนาจหน้าที่
อำนาจหน้าที่

สำนักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน เป็นส่วนราชการของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่ต่ำกว่าปริญญา

อำนาจหน้าที่

   สำนักงานสถาบัน มีอำนาจหน้าที่ในการกำกับ ดูแล ส่งเสริม สนับสนุน และติดตามผลการดำเนินงานของสถาบันให้เป็นไปตามพันธกิจของการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่ต่ำกว่าปริญญาทั้งด้านการจัดการศึกษา การวิจัย การให้บริการวิชาการ การทะนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม และการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาสถาบัน การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี การพัฒนามาตรฐานการจัดการศึกษาและคุณภาพทางวิชาการ การส่งเสริมความร่วมมือในการจัดการศึกษา การระดมทรัพยากร การสนับสนุนการจัดตั้งกองทุนเพื่อการจัดการศึกษาของสถาบัน รวมทั้งการบริหารบุคลากร การเงิน การพัสดุ สถานที่และทรัพย์สินอื่นของสถาบันให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของทางราชการและของสถาบัน

 

การแบ่งส่วนราชการ

แบ่งเป็น 7 กอง ดังนี้

  • กองอำนวยการ
  • กองบริหารทรัพยากรบุคคล
  • กองคลังและบริหารสินทรัพย์
  • กองแผนงานและงบประมาณ
  • กองมาตรฐานการศึกษาและวิจัย
  • กองส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชน
  • หน่วยตรวจสอบภายใน

การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร

รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน

หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ.

หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ.

คู่มือประชาชน

สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0 2280 0091 - 6 โทรสาร : 0 2280 4162, 0 2281 1588
COPYTRIGHT © 2015 www.iccs.ac.th ALL RIGHTS RESERVED.