ปรัชญา หลักการ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธสาสตร์
ปรัชญา หลักการ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธสาสตร์

ปรัชญา

เสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา เพื่อเพิ่มคุณค่าชีวิตและศักยภาพของบุคคลและชุมชน

หลักการ

ประชาชนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการของชุมชน บริหารจัดการร่วมโดยชุมชน

วิสัยทัศน์

สถาบันวิทยาลัยชุมชนคุณธรรม สร้างสรรค์นวัตกรรมชุมชนเพื่อพัฒนาคนและสังคมอย่างยั่งยืน

พันธกิจ

สถาบันวิทยาลัยชุมชนเป็นสถานศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่ต่ำกว่าปริญญาซึ่งจัดการศึกษาโดยวิทยาลัยชุมชน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษา วิจัย ให้บริการทางวิชาการ ทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่นและชุมชน การพัฒนาที่ยั่งยืน เสริมสร้างศักยภาพบุคคล ตอบสนองและสอดคล้องต่อความต้องการและการประกอบอาชีพของท้องถิ่นและชุมชน

พันธกิจตามแผนกลยุทธ์การศึกษาของวิทยาลัยชุมชน ระยะ 5 ปี :

เน้นการดำเนินพันธกิจที่เป็นการดำเนินงาน 3 Tracks ในช่วง 3 - 5 ปี ดังนี้

 • Track ชุมชน : การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นชุมชน ที่มุ่งเน้นการตอบสนองการแก้ปัญหา พัฒนาคุณภาพชีวิต การประกอบอาชีพ ความสงบ และสันติสุขในชุมชน โดยยึดโยงกับภาคเศรษฐกิจ ประชาสังคมในชุมชนท้องถิ่นหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต เช่น เทคนิคการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเบื้องต้นมัคคุเทศก์เฉพาะแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ การพัฒนาคุณภาพผ้าพื้นเมือง เป็นต้น
 • Track อาชีพ : เป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพที่มุ่งตอบสนองความต้องการแรงงาน ทักษะ และการประกอบอาชีพอิสระทั้งระดับชุมชน จังหวัด ภูมิภาค และประเทศโดยยึดโยงกับภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม และบริการ ได้แก่ หลักสูตร ปวส. และ ปวช. (เปิดสอนใน 2 คือวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานีและวิทยาลัยชุมชนพิจิตร) หลักสูตรระดับประกาศนียบัตร เช่น สาขาวิชาพนักงานสุขภาพชุมชน
 • Track อนุปริญญา : เป็นการจัดการศึกษาที่เน้นตอบสนองความต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาของคนในชุมชนโดยยึดโยงกับสถาบันอุดมศึกษาหลักสูตรระดับอนุปริญญาสาขาที่นิยมเรียนมาก เช่น การปกครองท้องถิ่น การศึกษาปฐมวัย คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาธารณสุขชุมชน เป็นต้น
 
TRACK 1
การจัดการศึกษา
เพื่อพัฒนาท้องถื่นชุมชน
TRACK 2
การจัดการศึกษา
เพื่อประกอบอาชีพ
TRACK 3
การจัดการศึกษา
ระดับอนุปริญญา
ความมุ่งหมาย
ตอบสนองการแก้ปัญหา พัฒนาคุณภาพชีวิต การประกอบอาชพ ความสงบ และสันติสุขในชุมชน โดยยึดโยงกับภาคเศรษฐกิจ ประชาสังคมในชุมชนท้องถื่น
ความมุ่งหมาย
ตอบสนองความต้องการแรงงาน ทักษะ และการประกอบอาชีพอิสระทั้งระดับชุมชน จังหวัด ภูมิภาค และประเทศ โดยยึดโยงกับภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม และบริการ
ความมุ่งหมาย
ตอบสนองความต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาของคนในชุมชน โดยยึดโยงกับสถาบันอุมดมศึกษา
กิจกรรม
โครงการจัดการความรู้/วิจัย และบริการวิชาการเพื่อการยกระดับชุมชน
กิจกรรม
หลักสูตรระยะสั้น/หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเพื่อการฝึกอาชีพเพื่อพัฒนาคนในชุมชนให้สอดคล้องกับความต้องการ และสมรรถนะ ให้ได้รับการจ้างงานประกอบอาชีพอิสระ และเป็นผู้ประกอบการ
กิจกรรม
หลักสูตรการศึกษาระดับอนุปริญญา
คุณวุฒิ
 • - วุฒิบัตร/ประกาศนียบัตรของวิทยาลัยชุมชน
คุณวุฒิ
 • - วุฒิบัตร/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ/ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
 • - วุฒิบัตร/หนังสือรับรองมาตรฐานฝีมือฯ ที่ออกโดยส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง (เช่น กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน) ประกาศนียบัตรของวิทยาลัยชุมชน
คุณวุฒิ
 • - อนุปริญญาตามมาตรฐานกระทรวงศึกษาธิการหรืออนุปริญญาวิทยาลัยชุมชน
น้ำหนักร้อยละ 30 น้ำหนักร้อยละ 50 น้ำหนักร้อยละ 20
 

คุณภาพมาตรฐานหลักสูตร

 • พัฒนาหลักสูตรภายใต้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา พุทธศักราช 2548
 • เป็นการดำเนินการจัดการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)
 • ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถสะสมหน่วยกิตเพื่อรองรับการเทียบโอนหรือไปศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นได้
 

การบริหารวิชาการ

 • หลักสูตรพัฒนามาจากการศึกษาวิจัยชุมชนเป็นฐานในการศึกษาความต้องการ ศักยภาพ และทิศทางการพัฒนาของชุมชน
 • หลักสูตรเปิดง่าย ปิดง่าย และเน้นประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนและชุมชน
 • เน้นการค้นหาศักยภาพของบุคคลและชุมชนในพื้นที่มาใช้เป็นฐานในการจัดการความรู้ พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
 • มีความร่วมมือที่ดีกับครูภูมิปัญญา อาจารย์พิเศษ สภาวิชาการ และสภาวิทยาลัยชุมชน
 • มีความร่วมมือที่ดีกับสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานในพื้นที่ที่วิทยาลัยชุมชนตั้งอยู่
 • ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารวิชาการในรูปของกรรมการสภาวิชาการวิทยาลัยชุมชน
 

การจัดการเรียนการสอน

 • เน้นการระดมทรัพยากรในพื้นที่มาเป็นเครือข่ายในการจัดการศึกษา ทั้งด้านสถานที่เรียน อาจารย์พิเศษที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในพื้นที่
 • จัดหลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้เรียนทั้งก่อนเข้าเรียนและระหว่างเรียน เพื่อให้สำเร็จการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
 • จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ยืดหยุ่นเอื้อให้ผู้เรียนทำงานไปเรียนไปด้วยได้

การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร

รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน

หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ.

หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ.

คู่มือประชาชน

สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0 2280 0091 - 6 โทรสาร : 0 2280 4162, 0 2281 1588
COPYTRIGHT © 2015 www.iccs.ac.th ALL RIGHTS RESERVED.