สถานที่ตั้งวิทยาลัยชุมชน 

e-Meeting

E-Mail

Library

E-Office

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

สถานที่ตั้งวิทยาลัยชุมชน

วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน

ถ.ปางล้อนิคม ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000

โทรศัพท์ : 053 614 376

website : http://www.mcc.ac.th

วิทยาลัยชุมชนพิจิตร

150 หมูที่ 6 ต.ท่าบัว อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130

โทรศัพท์ : 056 659 180

website : http://www.pcc.ac.th

วิทยาลัยชุมชนตาก

ถ.พหลโยธิน ต.หนองบัวใต้ อ.เมือง จ.ตาก 63000

โทรศัพท์ : 055 897 060 - 1

website : http://www.takcc.ac.th

วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์

ต.บัวทอง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000

โทรศัพท์ : 044 615 128

website : http://www.brcc.ac.th

วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร

30 ซ.ค่ายลูกเสือ ถ.พิทักษ์พนมเขต อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000

โทรศัพท์ : 042 612 596

website : http://www.mukcc.ac.th

วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู

199 หมู่ 1 บ้านพร้าว ต.บ้านพร้าว อ.เมือง จ.หนิงบัวลำภู 39000

โทรศัพท์ : 042 941 101

website : http://www.nbcc.ac.th

วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว

ถ.สุวรรณศร อ.เมือง จ.สระแก้ว 27000

โทรศัพท์ : 037 425 487 - 9

website : http://www.skcc.ac.th

วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี

7 หมู่ 2 ถ.บ้านไร่ - ลานสัก ต.ห้วยแห้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140

โทรศัพท์ : 056 539 204

website : http://www.uthaicc.ac.th

วิทยาลัยชุมชนระนอง

2/4 หมู่ 1 ถ.เพชรเกษม ต.บางริน อ.เมือง จ.ระนอง 85000

โทรศัพท์ : 077 821 068

website : http://www.rncc.ac.th

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส

223 หมู่ 10 ถ.สุริยะประดิษฐ์ ต.ลำภู อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000

โทรศัพท์ : 073 642 721 - 2

website : http://www.ncc.ac.th

วิทยาลัยชุมชนยะลา

223 หมู่ 10 ถ.สุริยะประดิษฐ์ ต.ลำภู อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000

โทรศัพท์ : 073 642 721 - 2

website : http://www.ycc.ac.th

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส

6 ถ.สุขยางค์ 1 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000

โทรศัพท์ : 073 216 646

website : http://www.ncc.ac.th

วิทยาลัยชุมชนสตูล

271 หมู่ 4 ต.เกตรี อ.เมือง จ.สตูล 91140

โทรศัพท์ : 074 711 958

website : http://www.stcc.ac.th

วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร

101 หมู่ 9 กระซ้าขาว ต.บ้านบ่อ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000

โทรศัพท์ : 034 450 001 - 2

website : http://www.smkcc.ac.th

วิทยาลัยชุมชนพังงา

หมู่ 6 ต.บ่อแสน อ.ทับปุด จ.พังงา 82180

โทรศัพท์ : 074 711 958

website : http://www.pngcc.ac.th

วิทยาลัยชุมชนตราด

64/1 หมู่ 2 ถ.ตราด - คลองใหญ่ ต.เนินทราย อ.เมือง จ.ตราด 23000

โทรศัพท์ : 039 532 315 - 6

website : http://www.tratcc.ac.th

วิทยาลัยชมชนแพร่

33/13 ถ.คุ้มเดิม ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ 54000

โทรศัพท์ : 054 532 191

website : http://www.phrcc.ac.th

วิทยาลัยชมชนสงขลา

48/1 ถนนเกษตรขันธ์ ต.เทพา อ.เทพา จ.สงขลา 90150

โทรศัพท์ : 074 376 667

website : http://www.sk-cc.ac.th

การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ. คู่มือประชาชน บทความที่น่าสนใจ

สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0 2280 0091 - 6 โทรสาร : 0 2280 4162, 0 2281 1588
COPYTRIGHT © 2015 www.iccs.ac.th ALL RIGHTS RESERVED.