E-Document Library E-mail MIS ระบบบริการ
การศึกษา
E-Office
 
หน้าหลัก -> ข่าวกิจกรรม

 
 
  วชช.นราธิวาส เน้นซื่อสัตย์สุจริต มุ่งพัฒนาประเทศชาติ
    (27 มิถุนายน 2555)
 
          

วชช.นราธิวาส เน้นซื่อสัตย์สุจริต มุ่งพัฒนาประเทศชาติ

             นายพลากร สุวรรณรัฐองคมนตรี เป็นประธานพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจำปีการศึกษา 2554 เมื่อวันพุธที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2555 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โดยมีผู้สำเร็จการศึกษาที่เข้ารับการประสาทอนุปริญญาบัตรครั้งนี้ ตามหลักสูตร 7 สาขาวิชา ได้แก่ การศึกษาปฐมวัย  การปกครองท้องถิ่น การพัฒนาชุมชน การจัดการทั่วไป คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การบัญชี และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จำนวน 486 คน

             โอกาสนี้ องคมนตรีได้กล่าวให้โอวาทตอนหนึ่งว่า วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสจัดการศึกษาในรูปแบบวิทยาลัยเพื่อประชาชน ถือได้ว่าทุกท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และจะส่งเสริมให้แต่ละคนปฏิบัติหน้าที่การงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสร้างสรรค์ประโยชน์ต่าง ๆ ได้มากมาย ยิ่งปัจจุบันประเทศไทยที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ทางธรรมชาติ เกิดความไม่สมดุลกันระหว่างการใช้ธรรมชาติของมนุษย์กับตัวมนุษย์เอง ท่านต้องคิดว่าทำอย่างไรที่จะสร้างความตระหนักให้กับชุมชนในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น โดยไม่ลืมว่าสังคมไทยเป็นสังคมที่เกื้อกูลกัน ช่วยเหลือกันและเน้นการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และที่สำคัญทุกคนจะต้องรักษาความรู้ของตนไว้ให้มั่นคง เพิ่มพูนความรู้ของตนให้ก้าวหน้า พยายามใช้ความรู้ที่ได้รับปฏิบัติงานให้ได้ผล เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ มีความขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย์สุจริต และมีวิจารณญาณในการคิดพิจารณาได้ว่า สิ่งใดถูก สิ่งใดผิด เพราะผู้ประพฤติชอบ ย่อมดำรงอยู่ได้อย่างมีความสุข และเป็นทรัพยากรสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติ บ้านเมือง อันเป็นที่รักของเรา

             และองคมนตรี ได้กล่าวแสดงความชื่นชมกับผู้สำเร็จการศึกษา ว่าเป็นเกียรติอันน่าภาคภูมิใจที่จะได้นำความรู้และทักษะวิชาที่มีคุณค่าจากวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสไปใช้ในการประกอบอาชีพ และใช้ในชีวิตประจำวัน  เพื่อส่งเสริมและพัฒนาสังคมในชุมชนให้เข้มแข็งและสงบสุข

*************************************************

 
 
 
 
Username *
Password *
 
 
  
วิทยาลัยชุมชน
    แม่ฮ่องสอน     แพร่
    ตาก     หนองบัวลำภู
    มุกดาหาร     พิจิตร
    ยโสธร     อุทัยธานี
    บุรีรัมย์     สระแก้ว
    สมุทรสาคร     ตราด
    ระนอง     พังงา
    สงขลา     สตูล
    ปัตตานี     ยะลา
    นราธิวาส  
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จุลสารวิทยาลัยชุมชน
เล่มที่ 12
เล่่มอื่นๆ
ข้อมูลสถิติ
การติดตามผู้สำเร็จการศึกษา
หลักสูตร อนุปริญญา ประจำปี 2555
  ทำงานแล้วและกำลังศึกษาต่อ (18.47)
  ทำงานแล้ว (55.47)
  กำลังศึกษาต่อ (7.13)
  ว่างงาน (18.93)
ข้อมูล ณ วันที่ 07 มกราคม 2557
ข้อมูลสถิติอื่นๆ
แม่ฮ่องสอน แพร่ ตาก อุทัยธานี พิจิตร หนองบัวลำภู มุกดาหาร ยโสธร บุรีรัมย์ สระแก้ว สมุทรสาคร ตราด ระนอง พังงา สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส
สำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน  
อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
  โทรศัพท์ : 0 2280 0091 - 6  โทรสาร : 0 2280 4162, 0 2281 1588
 
จำนวนผู้เข้าใช้บริการเว็บไซต์

Website counter