[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ASEANS : Bureau of Community College Administation


  

ข่าวประชาสัมพันธ์
วชช.สระแก้ว จัดกิจกรรม ก้าวสู่ประชาคมอาเซียนกับ วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว

พุธ ที่ 16 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2554


     การดำเนินโครงการสร้างความตระหนักเกี่ยวกับอาเซียนและการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนให้แก่นักศึกษา ประชาชนและบุคลากรวิทยาลัยชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับอาเซียนและประชาคมอาเซียนให้แก่นักศึกษา ประชาชน ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 รวมทั้งเตรียมความพร้อมบุคลากรวิทยาลัยชุมชนสระแก้วรองรับการขับเคลื่อนกรอบแผนอาเซียน 4 ปี ซึ่งผลการดำเนินโครงการดังกล่าว จำแนกเป็น 7 กิจกรรมหลัก และ 10 กิจกรรมย่อย รายละเอียดดังนี้

     กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้สอนหลักสูตรอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554  หัวข้อ “การบูรณาการจัดการเรียนการสอน  เพื่อเตรียมความตระหนักเกี่ยวกับอาเซียนและประชาคมอาเซียน”

     กิจกรรมที่ 2 ศึกษาดูงานเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ณ โรงเรียนพุทธโสธร อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา
    
     กิจกรรมที่ 3 ประกวดการออกแบบโบว์ชัวร์ (แผ่นพับ) หัวข้อ “ก้าวสู่ประชาคมอาเซียนกับวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว”

     กิจกรรมที่ 4 Open House “ก้าวสู่ประชาคมอาเซียนกับวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว” ณ ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว

     กิจกรรมที่ 5  ASEAN Corner “ก้าวสู่ประชาคมอาเซียนกับวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว”

     กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมอาเซียนสัญจร จำนวน 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 งานวันวิทยาศาสตร์, ครั้งที่ 2 สระแก้วผูกใจประสาน  (จังหวัดเคลื่อนที่)

     กิจกรรมที่ 7 การบูรณาการจัดการเรียนการสอนเพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับอาเซียนและประชาคมอาเซียน ประกอบด้วยกิจกรรมย่อย จำนวน 10  กิจกรรม ดังนี้

          กิจกรรมย่อยที่ 7.1 กิจกรรมทัวร์ประเทศสมาชิกอาเซียนรายวิชาหลักเศรษฐศาสตร์  โดยนางสาวสุนิสา  จันทร์เลขา ข้าราชการครูวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว

          กิจกรรมย่อยที่ 7.2 กิจกรรมเล่านิทานก่อนเรียน  “การ์ตูนอาเซียน” รายวิชาหลักเศรษฐศาสตร์  โดย อาจารย์สุนิสา  จันทร์เลขา ข้าราชการครูวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว

          กิจกรรมย่อยที่ 7.3  กิจกรรมการพัฒนาตนเองเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน  รายวิชาการพัฒนาตน  โดย นางประไพรรณ  ปราณี ข้าราชการครูวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว

          กิจกรรมย่อยที่ 7.4 กิจกรรม “ประเทศอาเซียนที่เรารู้จัก” รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  โดยนายณรัช  เจริญศิลป์ ข้าราชการครูวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว

          กิจกรรมย่อยที่ 7.5 กิจกรรมผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ “ก้าวสู่ประชาคมอาเซียนกับวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว”  รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ โดย นางสาวนาฏยา  อุดมพันธ์ ข้าราชการครูวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว

          กิจกรรมย่อยที่ 7.6 การบูรณาการจัดการเรียนการสอนเพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับอาเซียนและประชาคมอาเซียน  รายวิชานโยบายและการวางแผน โดย นายชำนาญ ค้ำชู

          กิจกรรมย่อยที่ 7.7  กิจกรม ASEAN song   รายวิชาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ  โดย นางสงบลักษณ์ เจริญผล ข้าราชการครูวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว

          กิจกรรมย่อยที่ 7.8 กิจกรรมเผยแพร่ความรู้อาเซียนรายวิชาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ  โดย นางสงบลักษณ์  เจริญผล ข้าราชการครูวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว

          กิจกรรมย่อยที่ 7.9 กิจกรรม ภาษาอาเซียนน่ารู้ รายวิชาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ  โดย นางสงบลักษณ์  เจริญผล ข้าราชการครูวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว

          กิจกรรมย่อยที่ 7.10 กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทยรวมใจสู่อาเซียน
รายวิชาวิถีไทย โดย นางอัญชัญ  ฉิมมาฉุย ข้าราชการครูวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว
รายวิชาการคิดและตัดสินใจ โดย นางอัมพร  สุคนเขตร์ ข้าราชการครูวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว
รายวิชาหลักการตลาด หลักเศรษฐศาสตร์ โดย นางสาวสุนิสา จันทร์เลขา ข้าราชการครูวิทยาลัยชุมชนสระแก้วเข้าชม : 2984


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      เปิดอบรม หลักสูตรภาษาพม่า 31 / ต.ค. / 2555
      วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน จัดทำแผนยุทธศาสตร์ชุมชน 31 / ส.ค. / 2555
      วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนจัดบริการวิชาการด้านอาเซียน 6 / ก.ค. / 2555
      2-6 ก.ค. 55 วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ จัดกิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษASEAN 3 / ก.ค. / 2555
      28 มิ.ย. 55 วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ออกประชาสัมพันธ์ฯ 29 / มิ.ย. / 2555คุณเข้ามาเป็นคนที่

เริ่มนับเมื่อ 14 ตุลาคม 2552
ปัจจุบันมีผู้กำลังใช้งานอยู่ : 0 คน