กองบริหารทรัพยากรบุคคล
กองบริหารทรัพยากรบุคคล
หน้าแรก / เกี่ยวกับเรา / หน่วยงานภายใน / กองบริหารทรัพยากรบุคคล
2,708 Views |

หน้าที่ความรับผิดชอบ

  • ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำกลยุทธ์ แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล แผนอัตรากำลัง กำหนดตำแหน่งและปรับปรุงตำแหน่ง การประเมินสมรรถนะบุคลากร ขอกำหนดอัตราเงินเดือน เงินประจำตำแหน่งและเงินค่าตอบแทน ของบุคลากรสถาบัน
  • ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำร่างกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน และดำเนินการสรรหา การบรรจุและแต่งตั้ง การพ้นทดลองปฏิบัติราชการ การรักษาราชการ การโอน การย้าย การขอช่วยปฏิบัติราชการ การลาศึกษาต่อ การคัดเลือกข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น การออกจากราชการ และการเกษียณอายุราชการของบุคลากรสถาบัน
  • ดำเนินการเพื่อให้ได้ผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
  • ศึกษา วิเคราะห์ ดำเนินการพัฒนาความรู้ความสามารถในการสร้างผลงานทางวิชาการและประเมินความก้าวหน้าทางวิชาการของบุคลากรของสถาบัน
  • ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำแผน หลักสูตรฝึกอบรม และดำเนินการพัฒนาบุคลากรของสถาบันทุกประเภทด้วยรูปแบบวิธีการต่าง ๆ เพื่อให้มีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะสอดคล้องกับสายงานและระดับตำแหน่ง
  • บริหารจัดการ และดำเนินการจัดสรรทุนพัฒนาบุคลากรของสถาบัน
  • จัดทำฐานข้อมูลทะเบียนประวัติ การวิเคราะห์ข้อมูลบุคลากรเพื่อการตัดสินใจของผู้บริหารติดตามการประเมินผลการปฏิบัติราชการ เลื่อนเงินเดือน เลื่อนค่าตอบแทน ขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จัดทำบัตรประจำตัว การรับรองเงินเดือน สวัสดิการเกื้อกูลและสิทธิประโยชน์ของบุคลากรของสถาบัน
  • ดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของสถาบัน
  • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ การบริหารงานบุคคลของสถาบันวิทยาลัยชุมชน

โครงสร้างกองบริหารทรัพยากรบุคคล

นางสาวสิริบุศย์ จันทร์คล้าย
บุคลากรชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล
 
นางสาวชนัญชิดา ทองประยงค์
บุคลากรชำนาญการ
นางสาวอรวรรณ คล่องวิทยายุทธ
บุคลากรชำนาญการ
นายนำพล ปัญญาทิพย์
บุคลากรปฏิบัติการ
นางสาวทับทิม แตงเผือก
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวอุษณีย์  ปานน้อย
นักทรัพยากรบุคคล
นางสาวธนาภรณ์ ชวนรักษาสัตย์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 
 

แบบฟอร์มต่างๆ กองบริหารทรัพยากรบุคคล 

 

 

การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร

รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน

หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ.

หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ.

คู่มือประชาชน

สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0 2280 0091 - 6 โทรสาร : 0 2280 4162, 0 2281 1588
COPYTRIGHT © 2015 www.iccs.ac.th ALL RIGHTS RESERVED.