กองบริหารทรัพยากรบุคคล 

e-Meeting

E-Mail

Library

E-Office

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

กองบริหารทรัพยากรบุคคล
หน้าแรก / เกี่ยวกับเรา / หน่วยงานภายใน / กองบริหารทรัพยากรบุคคล
3,829 Views |

โครงสร้างกองบริหารทรัพยากรบุคคล

นางสาวสิริบุศย์ จันทร์คล้าย
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล
นางสาวชนัญชิดา ทองประยงค์
บุคลากรชำนาญการ
นางสาวอรวรรณ คล่องวิทยายุทธ
บุคลากรชำนาญการ
นายนำพล ปัญญาทิพย์
บุคลากรปฏิบัติการ
นางสาวทับทิม แตงเผือก
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวอุษณีย์ ปานน้อย
นักทรัพยากรบุคคล
นางสาวธนาภรณ์ ชวนรักษาสัตย์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำกลยุทธ์ แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล แผนอัตรากำลัง กำหนดตำแหน่งและปรับปรุงตำแหน่ง การประเมินสมรรถนะบุคลากร ขอกำหนดอัตราเงินเดือน เงินประจำตำแหน่งและเงินค่าตอบแทน ของบุคลากรสถาบัน
 • ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำร่างกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน และดำเนินการสรรหา การบรรจุและแต่งตั้ง การพ้นทดลองปฏิบัติราชการ การรักษาราชการ การโอน การย้าย การขอช่วยปฏิบัติราชการ การลาศึกษาต่อ การคัดเลือกข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น การออกจากราชการ และการเกษียณอายุราชการของบุคลากรสถาบัน
 • ดำเนินการเพื่อให้ได้ผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
 • ศึกษา วิเคราะห์ ดำเนินการพัฒนาความรู้ความสามารถในการสร้างผลงานทางวิชาการและประเมินความก้าวหน้าทางวิชาการของบุคลากรของสถาบัน
 • ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำแผน หลักสูตรฝึกอบรม และดำเนินการพัฒนาบุคลากรของสถาบันทุกประเภทด้วยรูปแบบวิธีการต่าง ๆ เพื่อให้มีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะสอดคล้องกับสายงานและระดับตำแหน่ง
 • บริหารจัดการ และดำเนินการจัดสรรทุนพัฒนาบุคลากรของสถาบัน
 • จัดทำฐานข้อมูลทะเบียนประวัติ การวิเคราะห์ข้อมูลบุคลากรเพื่อการตัดสินใจของผู้บริหารติดตามการประเมินผลการปฏิบัติราชการ เลื่อนเงินเดือน เลื่อนค่าตอบแทน ขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จัดทำบัตรประจำตัว การรับรองเงินเดือน สวัสดิการเกื้อกูลและสิทธิประโยชน์ของบุคลากรของสถาบัน
 • ดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของสถาบัน
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ การบริหารงานบุคคลของสถาบันวิทยาลัยชุมชน

การสรรหา การคัดเลือก และการบรรจุแต่งตั้ง 

การพัฒนาบุคลากร

การประเมินผลการปฏิบัติงาน

การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญ กำลังใจ

 

การดำเนินการบริหารทรัพยากรบุคคล

1. ด้านการสรรหา

 • กำหนดการสอบแข่งขันข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย (ดำเนินการภายในเดือนกรกฎาคม 2562)
 • กำหนดการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป (ดำเนินการภายในเดือนสิงหาคม 2562)

2. ด้านการบรรจุและแต่งตั้ง

 • สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้ดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ในสำนักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 
 • กำหนดบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย (ดำเนินการภายในเดือนสิงหาคม 2562)
 • กำหนดบรรจุและแต่งตั้งพนักงานราชการทั่วไป (ดำเนินการภายในเดือนกันยายน - ตุลาคม 2562)

3. ด้านการพัฒนา

4. ด้านหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน

 • ได้ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสถาบันวิทยาลัยชุมชนเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ด้วยความเรียบร้อย
 • ได้ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไปเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ด้วยความเรียบร้อย

 

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2561

 

การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ. คู่มือประชาชน บทความที่น่าสนใจ

สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0 2280 0091 - 6 โทรสาร : 0 2280 4162, 0 2281 1588
COPYTRIGHT © 2015 www.iccs.ac.th ALL RIGHTS RESERVED.