กองส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชน
กองส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชน
หน้าแรก / เกี่ยวกับเรา / หน่วยงานภายใน / กองส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชน
1,016 Views |

หน้าที่ความรับผิดชอบ

  • พัฒนาความร่วมมือระหว่างสถาบันกับสถานศึกษา สถานประกอบการ องค์ปกครองส่วนท้องถิ่นสถาบันศาสนา องค์กรที่ดำเนินงานวัฒนธรรม หน่วยงานอื่นของรัฐ สถานศึกษาชั้นสูง สถาบันอื่นในประเทศหรือต่างประเทศในการจัดการศึกษาของวิทยาลัย
  • สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนหรือชุมชนในการบริหารจัดการ รวมทั้งส่งเสริมการระดมทรัพยากรทั้งจากภาครัฐ องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น และเอกชนในการจัดการศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
  • ส่งเสริมการพัฒนาทักษะ ความสามารถ และรูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีความสมบูรณ์พร้อมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา มีความรู้คู่คุณธรรม และสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข
  • จัดระบบส่งเสริมกิจการและสวัสดิการนักศึกษา สิทธิประโยชน์ด้านการศึกษาสำหรับคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษในวิทยาลัย
  • ส่งเสริม สนับสนุน และดูแลระบบการจัดสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับทุนการศึกษาต่าง ๆ แก่นักศึกษาและผู้รับบริการของวิทยาลัย
  • ส่งเสริมระบบการให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาและผู้รับบริการของสถาบันที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และเสนอหลักเกณฑ์การพิจารณานักศึกษาเป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง
  • จัดทำข้อเสนอแนะแนวทาง และหลักเกณฑ์การจัดตั้ง และบริหารจัดกองทุนเพื่อการจัดการศึกษาของสถาบัน
  • พัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารจัดการศึกษาของสถาบัน
  • ดำเนินงานวิเทศสัมพันธ์ในด้านการสอน การวิจัย บริการทางวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการติดต่อประสานงานกับสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานอื่น ๆ ของต่างประเทศ ตลอดจนการแปลเอกสาร และร่างโต้ตอบหนังสือภาษาต่างประเทศ
  • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

โครงสร้างกองส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชน

Bunchob Saratapan2
นางสาวปารดา ศราธพันธุ์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชน
 
Wachiraporn Suratanasakul2
นางสาววชิราภรณ์ สุรธนะสกุล
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นายพิทยา ทิพวัจนา
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางสาวแจ่มนิดา คณานันท์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
 
Narongdet Koom
นายอัษณุ สุวรรณ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นายสุภาค ยิ้มอาจ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
Narumon Chaiporn2
นางสาวนฤมล ไชยพร
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชน
 
นายรัตตกูล เจริญเส็ง
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

 

การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน
คู่มือประชาชน

สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0 2280 0091 - 6 โทรสาร : 0 2280 4162, 0 2281 1588
COPYTRIGHT © 2015 www.bcca.go.th ALL RIGHTS RESERVED.