กองส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชน 

e-Meeting

E-Mail

Library

E-Office

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

กองส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชน
หน้าแรก / เกี่ยวกับเรา / หน่วยงานภายใน / กองส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชน
2,448 Views |

โครงสร้างกองส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชน

นางสาวปารดา ศราธพันธุ์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชน
นางสาววชิราภรณ์ สุรธนะสกุล
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นายพิทยา ทิพวัจนา
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางสาวแจ่มนิดา คณานันท์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
นายสุภาค ยิ้มอาจ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นายธนสิทธิ์ เข่งวา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นางเบญริกา ยะสาวงษ์
นักวิชาการศึกษา
นางสาวธนันปภัค มรรคาเขต
นักวิชาการศึกษา
นางสาวนฤมล ไชยพร
พนักงานปฏิบัติงานด้านส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชน
นายรัตตกูล เจริญเส็ง
พนักงานปฏิบัติงานด้านดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ. คู่มือประชาชน บทความที่น่าสนใจ

สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0 2280 0091 - 6 โทรสาร : 0 2280 4162, 0 2281 1588
COPYTRIGHT © 2015 www.iccs.ac.th ALL RIGHTS RESERVED.