หน่วยตรวจสอบภายใน
หน่วยตรวจสอบภายใน
1,408 Views |

หน้าที่ความรับผิดชอบ

  • ศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาระบบการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในให้ประสิทธิภาพ
  • ตรวจสอบการปฏิบัติงานในด้านการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุ และทรัพย์สินให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการปฏิบัติงานด้านการบัญชี การดูแลทรัพย์สิน และการใช้ทรัพยากรทุกประเภท ให้เป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัด
  • ตรวจสอบการปฏิบัติงานในด้านการเงิน การคลัง ตามระบบ GFMIS ของสถาบัน และตรวจสอบผลการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหรือมาตราฐานที่กำหนด อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด
  • ตรวจสอบการจัดวางระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจให้สอดคล้องกับมาตรฐานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเงินแผ่น และกรมบัญชีกลางกำหนด
  • ประสานงานกับผู้ตรวจสอบภายในระดับกระทรวง และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเพื่อให้การปฏิบัติงานตรววจสอบของส่วนราชการบรรลุเป้าหมาย และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
  • บริการให้คำปรึกษาแก่หน่วยรับตรวจ โดยการให้คำแนะนำและบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • ปฏิบัติงานฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และประชุมร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับขอบเขตงาน แผนงานและผลการตรวจสอบ ข้อจำกัดและปัญหาต่าง ๆ ที่ตรวจพบ รวมทั้งหารือเพื่อขอรับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะวิธีการหรือมาตรการในการปรับปรุง แก้ไข ร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบ
  • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
     

โครงสร้างหน่วยตรวจสอบภายใน

Thodsapichai Lao2
นายทศปริชัย เลาห์ทวี
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางสาวเกตน์สิรี เรี่ยวแรง
พนักงานปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายใน
 
 

 

 

การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร

รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน

หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ.

คู่มือประชาชน

สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0 2280 0091 - 6 โทรสาร : 0 2280 4162, 0 2281 1588
COPYTRIGHT © 2015 www.iccs.ac.th ALL RIGHTS RESERVED.