โครงสร้างและหน้าที่ความรับผิดชอบ
โครงสร้างและหน้าที่ความรับผิดชอบ
3,309 Views |

หน้าที่ความรับผิดชอบ

  • จัดทำข้อเสนอด้านมาตราฐานการศึกษาเพื่อใช้เป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายและกำกับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัย เสนอต่อสภาสถาบันให้ความเห็นชอบ
  • พัฒนามาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันที่สอดคล้องกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  • ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาหลักสูตร พัฒนางานวิชาการ และการจัดการศึกษาด้านวิชาการและด้านวิชาชีพของสถาบันสอดคล้องต่อความต้องการและการประกอบอาชีพของถิ่นและชุมชน
  • พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอน การบริการวิชาการ งานทะเบียน งานวัดผลและประเมินผลการจัดการศึกษาของวิทยาลัยที่เน้นการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต และตอบสนองต่อกลุ่มเป้าหมายแต่ละช่วงอายุ
  • ส่งเสริมให้บุคลากรมีสมรรถนะในการวิจัยเพื่อการจัดการศึกษา การพัฒนางานวิชาการการสร้างองค์ความรู้ สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมจากภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน
  • ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาสื่อ นวัตกรรมทางการศึกษาที่เหมาะสมกับรูปแบบการจัดการศึกษาของวิทยาลัย
  • กำกับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของวิทยาลัย
  • เสนอแนะ ให้คำปรึกษา และจัดทำแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาการ วิจัย และการจัดการศึกษาของวิทยาลัย
  • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

โครงสร้างกองมาตรฐานการศึกษาและวิจัย

นางสาวจันทร์ลดา ยิ้มรุ่งเรือง
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองมาตรฐานการศึกษาและวิจัย
 
นางสาววิภาดา ศิริวัฒน์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางสาวสุธิมา เทียนงาม
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นายสุพีรพัชร์ พิมพ์มาศ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
 
นางสาวสิริกร คันธบรรจง
นักวิชาการศึกษา
นางสาวลักขิตา ศาสตรานุรักษ์กุล
นักวิชาการศึกษา
นางสาวภัทรา แป้นกลาง
นักวิชาการศึกษา
นางสาวอารีรักษ์ โสภา
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านวิชาการ
นางสาวศศิวิมล ราชานนท์
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านวิชาการ
นางสาวโรสนานี ทิพย์หมัด
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านวิชาการ
 

 

 

การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร

รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน

หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ.

หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ.

คู่มือประชาชน

สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0 2280 0091 - 6 โทรสาร : 0 2280 4162, 0 2281 1588
COPYTRIGHT © 2015 www.iccs.ac.th ALL RIGHTS RESERVED.