โครงสร้างและหน้าที่ความรับผิดชอบ 

e-Meeting

E-Mail

Library

E-Office

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

โครงสร้างและหน้าที่ความรับผิดชอบ
4,557 Views |

โครงสร้างโครงสร้างและหน้าที่ความรับผิดชอบ

นางสาวจันทร์ลดา ยิ้มรุ่งเรือง
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองมาตรฐานการศึกษาและวิจัย
นางสาววิภาดา ศิริวัฒน์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางสาวสุธิมา เทียนงาม
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางสาวมนัสวี ธนะปัด
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางสาวสิริกร คันธบรรจง
นักวิชาการศึกษา
นางสาวลักขิตา ศาสตรานุรักษ์กุล
นักวิชาการศึกษา
นางสาวภัทรา แป้นกลาง
นักวิชาการศึกษา
นางสาวอารีรักษ์ โสภา
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านวิชาการ
นางสาวศศิวิมล ราชานนท์
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านวิชาการ

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

  • จัดทำข้อเสนอด้านมาตราฐานการศึกษาเพื่อใช้เป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายและกำกับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัย เสนอต่อสภาสถาบันให้ความเห็นชอบ
  • พัฒนามาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันที่สอดคล้องกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  • ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาหลักสูตร พัฒนางานวิชาการ และการจัดการศึกษาด้านวิชาการและด้านวิชาชีพของสถาบันสอดคล้องต่อความต้องการและการประกอบอาชีพของถิ่นและชุมชน
  • พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอน การบริการวิชาการ งานทะเบียน งานวัดผลและประเมินผลการจัดการศึกษาของวิทยาลัยที่เน้นการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต และตอบสนองต่อกลุ่มเป้าหมายแต่ละช่วงอายุ
  • ส่งเสริมให้บุคลากรมีสมรรถนะในการวิจัยเพื่อการจัดการศึกษา การพัฒนางานวิชาการการสร้างองค์ความรู้ สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมจากภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน
  • ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาสื่อ นวัตกรรมทางการศึกษาที่เหมาะสมกับรูปแบบการจัดการศึกษาของวิทยาลัย
  • กำกับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของวิทยาลัย
  • เสนอแนะ ให้คำปรึกษา และจัดทำแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาการ วิจัย และการจัดการศึกษาของวิทยาลัย
  • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

 

การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ. คู่มือประชาชน บทความที่น่าสนใจ

สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0 2280 0091 - 6 โทรสาร : 0 2280 4162, 0 2281 1588
COPYTRIGHT © 2015 www.iccs.ac.th ALL RIGHTS RESERVED.