การปรับปรุงหลักสูตรอนุปริญญาวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2562 

e-Meeting

E-Mail

Library

E-Office

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

การปรับปรุงหลักสูตรอนุปริญญาวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2562
หน้าแรก / เกี่ยวกับเรา / หน่วยงานภายใน / กองมาตรฐานการศึกษาและวิจัย / การปรับปรุงหลักสูตรอนุปริญญาวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2562
333 Views |

การปรับปรุงหลักสูตรอนุปริญญาวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2562

หลักสูตรอนุปริญญา

สาขาวิชาการท่องเที่ยว


สาขาวิชาการบัญชี


สาขาวิชาการจัดการ


สาขาวิชาอิสลามศึกษา


สาขาเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์เกษตร


สาขาวิทยาศาสตร์เกษตรอินทรีย์


สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์


สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์


เอกสารประกอบ

 

 

การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ. คู่มือประชาชน บทความที่น่าสนใจ

สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0 2280 0091 - 6 โทรสาร : 0 2280 4162, 0 2281 1588
COPYTRIGHT © 2015 www.iccs.ac.th ALL RIGHTS RESERVED.