การจัดหลักสูตร
การจัดหลักสูตร

การจัดการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา

หลักสูตรอนุปริญญาวิทยาลัยชุมชนเป็นหลักสูตรที่สร้างโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา แก่ผู้พลาดโอกาสการเรียนรู้ในวัยเรียน ผู้ประกอบ อาชีพเฉพาะทางที่ต้องใช้การศึกษาเพิ่มคุณค่าชีวิตและอาชีพและผู้ใฝ่หาความรู้ใหม่เพื่อพัฒนา คุณภาพชีวิต เป็นการศึกษาที่นำไปสู่การปรับใช้ได้ทันทีในชีวิตและการทำงาน สร้างประสบการณ์ใฝ่เรียนรู้ ทบทวน ตรวจสอบตนเอง เพื่อนำไปปรับปรุงการทำงานอย่างต่อเนื่อง เป็นการสร้างนักปฏิบัติที่มุ่งมั่นสร้างสรรค์ตลอดเวลา (Reflective Practitioner) และตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและชุมชนได้รวดเร็วและตรงประเด็น ชุมชนมีส่วนร่วมรับผิดชอบโดยตรง

 

หลักสูตรอนุปริญญาวิทยาลัยชุมชน พ.ศ.2549 มีดังนี้

1. อนุปริญญาการแพทย์แผนไทย (Associate of Thai Traditional Medicine)

 • สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
 

2. อนุปริญญาเทคโนโลยี (Associate of Technology)

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้ากำลัง
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีรถยนต์
 

3. อนุปริญญาบัญชี (Associate of Accountancy)

 • สาขาวิชาการบัญชี
 

4. อนุปริญญาศิลปศาสตร์ (Associate of Arts)

 • สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
 • สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
 • สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
 • สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
 • สาขาวิชาวารสารศาสตร์และการประชาสัมพันธ์
 

5. อนุปริญญาสารสนเทศศาสตร์ (Associate of Information Sciences)

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 

6. อนุปริญญาศึกษาศาสตร์ (Associate of Education)

 • สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
 

7. อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ (Associate of Sciences)

 • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
 

หลักสูตรอนุปริญญาวิทยาลัยชุมชน พ.ศ.2550 มีดังนี้

1. อนุปริญญาศิลปศาสตร์ (Associate of Arts)

 • สาขาวิชาธุรกิจอาหารฮาลาล
 • สาขาวิชาการค้าชายแดน
 • สาขาวิชาพุทธศาสตร์
 • สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศในกลุ่มอินโดจีน
 

2. อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ (Associate of Sciences)

 • สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
 • สาขาวิชาเกษตรอินทรีย์
 

การจัดการศึกษาหลักสูตร ปวช. ปวส.

ปัจจุบันหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเปิดสอนเฉพาะในวิทยาลัยชุมชนพิจิตรและวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานีเท่านั้น โดยจัดการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

สาขาวิชาที่เปิดสอนในวิทยาลัยชุมชน มีดังนี้

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

 • เครื่องกล (เทคนิคยานยนต์)
 • ไฟฟ้ากำลัง (ติดตั้งไฟฟ้า)
 • การบัญชี (การบัญชี)
 • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (พัฒนาเว็บเพจ)
 • อิเล็กทรอนิกส์ (เทคนิคคอมพิวเตอร์)
 • งานอิเล็กทรอนิกส์
 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

 • เครื่องกล (ยานยนต์)
 • ไฟฟ้ากำลังและอิเล็กทรอนิกส์ (ไฟฟ้ากำลัง)
 • พาณิชยการ (การบัญชี)
 • พาณิชยการ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
 • ไฟฟ้ากำลังและอิเล็กทรอนิกส์ (อิเล็กทรอนิกส์)
 • โลหะการ (เชื่อมโลหะ)
 

การจัดการศึกษาหลักสูตรฝึกอบรม

หลักสูตรฝึกอบรม เป็นการจัดการเรียนรู้รูปแบบหนึ่งที่ต้องการเสริมสร้างบุคคลให้มีความรู้ ความสามารถ และคุณลักษณะตามที่ต้องการ โดยใช้เวลาฝึกอบรมในช่วงสั้น แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้

1. หลักสูตรระยะสั้น (Training Courses)

หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้น หมายถึง หลักสูตรที่มีวัตถุประสงค์การเรียนรู้ในการเป็นคนดี มีหลักวิชา มีทักษะการปฏิบัติและความสามารถในการจัดการ ในงานหรือกิจกรรมเฉพาะอย่าง เมื่อฝึกอบรมเสร็จสามารถประเมินผลการเรียนรู้ได้ชัดแจ้งทันที และสามารถติดตามประเมิน การนำผลการฝึกอบรมไปใช้ในการพัฒนาการทำงาน อาชีพ และการสร้างคุณค่าเพิ่มให้กับตัวเองและสังคมได้

ลักษณะของหลักสูตร เป็นดังนี้

 • เป็นหลักสูตรที่ต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการทำงาน
 • เป็นหลักสูตรเสริมสร้างสมรรถภาพของคนวัยทำงาน หรือตอบสนองความต้องการเฉพาะของคนสูงอายุ
 • เป็นหลักสูตรที่มี “ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้” มีความสมบูรณ์ในการทำงานอย่างใดอย่างหนึ่ง
 • เป็นหลักสูตรที่ช่วยแก้ปัญหาของปัจเจกบุคคลหรือชุมชน
 

2. หลักสูตรประกาศนียบัตร (Certificated Programs)

หลักสูตรประกาศนียบัตร หมายถึง หลักสูตรการเรียนรู้ที่เน้นความรู้ วิธีการปฏิบัติและคุณลักษณะที่เป็นมาตรฐาน(Performing Courses) ที่มีลักษณะเฉพาะเรื่องความรู้ ความสามารถ และเทคนิคการทำงาน หรือกระบวนการทางวิชาชีพ (Technical or Professional Training) รวมถึงการเสริมสร้างคุณลักษณะที่สำคัญและจำเป็น

ลักษณะเฉพาะของหลักสูตร เป็นดังนี้

 • มีความสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ที่เน้นการแก้ปัญหาในการทำงานหรือพัฒนาการทำงาน หรือการสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เหมาะกับอนาคต
 • มีความสมบูรณ์ในตัว เรียนสำเร็จแล้วสามารถประกอบอาชีพ หรือทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ
 • มีความสมดุลระหว่างหลักวิชาหรือทฤษฎี กับการปฏิบัติหรือความชำนาญในการปฏิบัติ
 

มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน

วิทยาลัยชุมชนจัดการศึกษาในระบบ โดยมีหลักสูตร 2 ประเภท ดังนี้

1. หลักสูตรระดับอนุปริญญา 3 ปี

(ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา) พัฒนาตามความต้องการของผู้เรียนและชุมชน มีความสมบูรณ์สามารถออกไปทำงานและนำไปสู่การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ประกอบด้วย

จำนวนหน่วยกิตและโครงสร้างหลักสูตร สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา พ.ศ.2548 โดยมีจำนวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิตประกอบด้วย

 • หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
 • หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต
 • หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
 

อาจารย์ประจำหลักสูตร ต้องมีอาจารย์ประจำหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น ซึ่งมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนไม่น้อยกว่า 3 คน และในจำนวนนั้นต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าหรือเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ อย่างน้อย 1 คน

 

อาจารย์ผู้สอน

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่เปิดสอน
 • หากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ต้องมีประสบการณ์ในการสอนรายวิชาที่รับผิดชอบไม่น้อยกว่า 10 ปี
 • ถ้าเป็นผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีความชำนาญเฉพาะในเรื่องใดเรื่องหนึ่งและมีประสบการณ์ในเรื่องนั้น ๆ ไม่น้อยกว่า 10 ปี
 • การจัดอาจารย์เข้าสอนในแต่ละสาขาวิชา ให้พิจารณาจัดอาจารย์ประจำของวิทยาลัยชุมชนเข้าสอนก่อนที่จะจัดอาจารย์พิเศษเข้าสอนปี
 

การสรรหาและการพัฒนาอาจารย์

 • วิทยาลัยชุมชนเป็นสถานศึกษาของรัฐ ซึ่งบริหารจัดการโดยชุมชนด้วยระดมสรรพกำลัง ที่มีอยู่ในท้องถิ่นทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชนมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 • พัฒนาอาจารย์อย่างมีแบบแผนและเป็นรูปธรรม เพื่อมุ่งเน้นที่จะสร้างให้คณาจารย์ของวิทยาลัยชุมชน เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาของตนเอง โดยส่งเสริมให้มีการเข้าร่วมประชุม สัมมนา อบรม ทางด้านวิชาการและพัฒนางานวิชาการและพัฒนางานวิจัยอย่างสม่ำเสมอ
 

อาจารย์ของวิทยาลัยชุมชน ประกอบด้วย

 • อาจารย์ประจำ เป็นผู้สอนในสาขาวิชาที่ตนถนัด เป็นผู้จัดการเรียนรู้และปฏิบัติงานสำนักงาน
 • อาจารย์พิเศษ เป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ในสาขาวิชานั้น ๆ จากหน่วยงานองค์กรต่าง ๆ ในชุมชนและนอกชุมชน
 

2. หลักสูตรฝึกอบรม

เป็นการจัดการเรียนรู้รูปแบบหนึ่งที่ต้องเสริมสร้างบุคคลให้มีความรู้ ความสามารถและคุณลักษณะตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด เมื่อจบการฝึกอบรมสามารถทำงานได้จริง โดยใช้เวลาฝึกอบรมในช่วงสั้น ๆ แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ หลักสูตรระยะสั้น (Training Courses) ใช้เวลาฝึกอบรมระหว่าง 6 – 200 ชั่วโมง และหลักสูตรประกาศนียบัตร (Certificate Courses) ใช้เวลาเรียนรู้และฝึกอบรมตั้งแต่ 1 ภาคการศึกษา ถึง 2 ปีการศึกษา

 

 

 

การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร

รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน

หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ.

คู่มือประชาชน

สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0 2280 0091 - 6 โทรสาร : 0 2280 4162, 0 2281 1588
COPYTRIGHT © 2015 www.iccs.ac.th ALL RIGHTS RESERVED.