กระบวนการพัฒนาหลักสูตร 

e-Meeting

E-Mail

Library

E-Office

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

กระบวนการพัฒนาหลักสูตร

กระบวนการพัฒนาหลักสูตร

การพัฒนาหลักสูตรมีกระบวนการที่สะท้อนศักยภาพและความต้องการของชุมชน โดยการศึกษาความต้องการ ศักยภาพและทิศทางการพัฒนาชุมชน และมาจัดทำหลักสูตร โดยชุมชนเองหลักสูตรของวิทยาลัยชุมชนเป็นหลักสูตรเชิงรุก ออกแบบตามความต้องการของชุมชน เน้นการพัฒนาหลักสูตรโดยใช้กระบวนการ Developing A Curriculum DACUM) และสอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ว่าสามารถผลิตบัณฑิตให้บรรลุคุณภาพตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามที่มุ่งหวัง สามารถประกอบอาชีพได้และการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยนักศึกษาบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กำหนดไว้อย่างน้อย 5 ด้าน

  • คุณธรรม จริยธรรม
  • ความรู้
  • ทักษะทางปัญญา
  • ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
  • ทักษะการวิเคราะห์ การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
 

กระบวนการพัฒนาหลักสูตรของวิทยาลัยชุมชนด้วยกระบวนการ DACUM มีดังนี้

  • วิทยาลัยชุมชนพัฒนาหลักสูตรระดับอนุปริญญาและหลักสูตรฝึกอบรม และหลักสูตรด้วยกระบวนการ Developing A Curriculum (DACUM) ซึ่งเป็นกระบวนการพัฒนาหลักสูตรที่คำนึงถึงความต้องการในการศึกษาอบรม และความจำเป็นในการพัฒนาอาชีพของชุมชนที่จะต้องเชื่อมโยงโลกการศึกษากับโลกการทำงานตามสภาพจริงของชุมชนที่มีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเทคโนโลยี
  • การได้มาซึ่งข้อมูลความต้องการของคนในชุมชน วิทยาลัยชุมชนจะเก็บข้อมูลจากบุคคลที่หลากหลายในชุมชน และใช้รูปแบบหลายวิธีผสมผสาน เช่น ใช้แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ การสังเกตในชุมชน การจัดเวทีประชาคม การฝังตัวอยู่ในชุมชน เป็นต้น และนำข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์และสังเคราะห์เพื่อการพัฒนาหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการของชุมชน
  • การออกแบบหลักสูตรจะบรรจุเนื้อหาสาระหลักสูตรที่ทำให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และทัศนะคติต่อวิชาการหรือวิชาชีพนั้น ๆ โดยผ่านการระดมสมองจากผู้เชี่ยวชาญในอาชีพตามหลักสูตรที่จะเปิดสอน 8 – 10 คน มาวิเคราะห์งานและอาชีพนั้น ๆ โดยกำหนดรายละเอียดเนื้อหาวิชาในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติงานที่ชัดเจน ในลักษณะของคำอธิบายรายวิชาที่ครอบคลุมสมรรถนะของอาชีพนั้น ๆ จัดทำเป็นโครงสร้างหลักสูตร และการเรียนการสอนที่ประกอบด้วยวัตถุประสงค์หลักสูตร เนื้อหาสาระหลักสูตร และกิจกรรมการเรียน

 

 

การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ. คู่มือประชาชน บทความที่น่าสนใจ

สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0 2280 0091 - 6 โทรสาร : 0 2280 4162, 0 2281 1588
COPYTRIGHT © 2015 www.iccs.ac.th ALL RIGHTS RESERVED.