การประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน 

e-Meeting

E-Mail

Library

E-Office

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

การประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน
หน้าแรก / เกี่ยวกับเรา / หน่วยงานภายใน / กองมาตรฐานการศึกษาและวิจัย / การประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน
2,779 Views |

การประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน

 

สำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชนได้ดำเนินการปรับปรุงเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของวิทยาลัยชุมชน ให้มีความ สอดคล้องกับบริบท และพันธกิจของวิทยาลัยชุมชน ซึ่งคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2557 ได้มีมติเห็นชอบเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยชุมชนที่มีความสอดคล้อง เหมาะสมกับบริบทและพันธกิจที่มีความเฉพาะ ของวิทยาลัยชุมชน ประกอบด้วย 9 องค์ประกอบ 18 ตัวบ่งชี้ ดังนี้

องค์ประกอบ (9) ตัวบ่งชี้ (18)
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดำเนินการ
 • ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 : กระบวนการพัฒนาแผน
องค์ประกอบที่ 2 การจัดการศึกษา ระดับต่ำกว่าปริญญา
 • ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 : ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร
 • ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 : ระดับคุณภาพของผู้สอน
 • ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 : วิทยฐานะของข้าราชการครู
 • ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 : ระบบการพัฒนาครูประจำและบุคลากรสายสนับสนุน
 • ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 : ห้องสมุดอุปกรณ์การศึกษาและ สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ในวิทยาลัย และหน่วยจัดการศึกษา
 • ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 : ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน
 • ตัวบ่งชี้ที่ 2.7 : ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษา
องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนา นักศึกษา
 • ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 : กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย
 • ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 : ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์บนพื้นฐาน ของภูมิปัญญาท้องถิ่น
องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการ แก่ชุมชน
 • ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 : กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์
องค์ประกอบที่ 6 การทำนุบำรุงศิลปะ และวัฒนธรรม
 • ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 : ระบบและกลไกการทำนุบำรุง ศิลปะ และวัฒนธรรม
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
 • ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 : ภาวะผู้นำของสภาวิทยาลัยชุมชนและผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน
 • ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 : การพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้
 • ตัวบ่งชี้ที่ 7.3 : การใช้ประโยชน์จากระบบสารสนเทศ
 • ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 : ระบบบริหารความเสี่ยง
องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
 • ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 : ระบบและกลไกการเงินและงบ ประมาณ
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการ ประกันคุณภาพ
 • ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 : ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

สรุปการประกันคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยชุมชน

-สรุปการประกันคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยชุมชน ประจำปีการศึกษา 2555 (มิถุนายน 2555 - พฤษภาคม 2556)

-สรุปการประกันคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยชุมชน ประจำปีการศึกษา 2556 (มิถุนายน 2556 - พฤษภาคม 2557)

-สรุปการประกันคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยชุมชน ประจำปีการศึกษา 2557 (มิถุนายน 2557 - พฤษภาคม 2558)

-สรุปการประกันคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยชุมชน ประจำปีการศึกษา 2558 (มิถุนายน 2558 - พฤษภาคม 2559)

-สรุปการประกันคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยชุมชน ประจำปีการศึกษา 2559 (มิถุนายน 2559 - พฤษภาคม 2560)

-สรุปการประกันคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยชุมชน ประจำปีการศึกษา 2560 (มิถุนายน 2560 - พฤษภาคม 2561)

 

 

การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ. คู่มือประชาชน บทความที่น่าสนใจ

สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0 2280 0091 - 6 โทรสาร : 0 2280 4162, 0 2281 1588
COPYTRIGHT © 2015 www.iccs.ac.th ALL RIGHTS RESERVED.