การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา(การปรับพื้นฐานนักศึกษา) 

e-Meeting

E-Mail

Library

E-Office

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา(การปรับพื้นฐานนักศึกษา)
หน้าแรก / เกี่ยวกับเรา / หน่วยงานภายใน / กองมาตรฐานการศึกษาและวิจัย / การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา(การปรับพื้นฐานนักศึกษา)
2,097 Views |

การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา

 

วิทยาลัยชุมชนเป็นสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ระดับต่ำกว่าปริญญา ซึ่งบริหารจัดการโดยชุมชน มีวัตถุประสงค์ในการให้การศึกษาและฝึกอบรมด้านวิชาการและวิชาชีพตามหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ผู้เรียนของวิทยาลัยชุมชนเป็นผู้ที่พลาดโอกาสในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ด้วยสาเหตุของความไม่พร้อมในด้านต่างๆ เช่น ค่าใช้จ่าย เวลาเรียน ระยะทาง ความไม่สะดวกในการเดินทาง ความจำเป็นต้องออกมาประกอบอาชีพ ผู้เรียนของวิทยาลัยชุมชน มีอายุตั้งแต่ 18 – 79 ปี และร้อยละ 85 เป็นผู้ที่มีงานทำแล้ว และส่วนใหญ่เป็นผู้ที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมานาน ทำให้ผู้เรียนมีความหลากหลายทางด้านอายุและประสบการณ์ จึงจำเป็นต้องปรับพื้นฐานให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้อย่างมีคุณภาพ

ในปีการศึกษา 2551 สำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชนและวิทยาลัยชุมชนได้ร่วมกันพัฒนาแนวทางการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนของวิทยาลัยชุมชน โดยจัดทำชุดวิชา จำนวน 3 วิชา ประกอบด้วย

  • ภาษาไทย
  • ภาษาอังกฤษ
  • คณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์

ใช้เป็นกระบวนการปรับศักยภาพให้เข้าสู่พื้นฐานก่อนที่จะปรับเข้าสู่ระบบการศึกษาที่มีมาตรฐานเพื่อช่วยเหลือผู้เรียนในการพัฒนาศักยภาพด้านสติปัญญา ให้มีความพร้อม มีทักษะการเรียนรู้และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ โดยคำนึงถึงการพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพและมีความมั่นใจ จนสามารถเรียนและสำเร็จได้

 

 

การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ. คู่มือประชาชน บทความที่น่าสนใจ

สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0 2280 0091 - 6 โทรสาร : 0 2280 4162, 0 2281 1588
COPYTRIGHT © 2015 www.iccs.ac.th ALL RIGHTS RESERVED.