การประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาสถาบันซึงเลือกจากผู้แทนภาคเอกชน ครั้งที่ 1/2563 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ปฏิทินกิจกรรม

465 Views |

การประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาสถาบันซึงเลือกจากผู้แทนภาคเอกชน ครั้งที่ 1/2563

12 กุมภาพันธ์ 2563 14:28
วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา13.30 น.ห้องประชุมสถาบันวิทยาลัยชุมชน 1 ชั้น 10 อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร