การประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนยโสธร 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ปฏิทินกิจกรรม

272 Views |

การประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนยโสธร

05 มิถุนายน 2563 10:20
การประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนยโสธร ในวันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป โดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมสถาบันวิทยาลัยชุมชน 3 อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 ชั้น 9กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร