ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ที่ส่งผลให้บรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อยภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ปฏิทินกิจกรรม

656 Views |

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ที่ส่งผลให้บรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อยภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

23 มิถุนายน 2563 11:12
 
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ที่ส่งผลให้บรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อยภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ระหว่างวันที่ 25 – 26 มิถุนายน 2563 โดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ สถาบันวิทยาลัยชุมชน วิทยาลัยชุมชนตาก วิทยาลัยชุมชนตราด และวิทยาลัยชุมชนยโสธร