สถาบันวิทยาลัยชุมชน
สถิติการจัดการศึกษา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ข่าวสารจาก RSS
  • ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ ๔๐ ปี ปตท. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Read more...
  • ประกวดราคาซื้อวัสดุสนับสนุนกลุ่มโฮมสเตย์ สำหรับชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จำนวน ๔ หมู่บ้าน อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Read more...
  • ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอยตามหลักสุขาภิบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ( 21 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Read more...
  • ประกวดราคาซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 5 คัน จัดซื้อรวมในคราวเดียวกัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Read more...
  • ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศบริการลูกค้าออนไลน์ (NHA Service) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Read more...
  • ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาเปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ระดับหมู่บ้าน จำนวน 5 หมู่บ้าน อ.เมืองเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Read more...
  • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรุ่งเรือง ช่วงที่ 3 หมู่ที่ 12 บ้านเขาแค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Read more...
  • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบางโสม ช่่วงที่ 2 หมู่ที่ 2 บ้านดอนหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Read more...
  • ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี 2 หัวตรวจ จำนวน 7 เครื่อง จัดซื้อรวมในคราวเดียวกัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Read more...
  • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ถนน คสล.สายบ้านโคกสะอาด-บ้านแสนพัน กม.ที่ 4+071 - 3+711 หมู่ที่ 14 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Read more...
การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน
คู่มือประชาชน

สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0 2280 0091 - 6 โทรสาร : 0 2280 4162, 0 2281 1588
COPYTRIGHT © 2015 www.iccs.ac.th ALL RIGHTS RESERVED.