รายนามคณะกรรมการ
รายนามคณะกรรมการ
ดร.สิริกร มณีรินทร์
นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ดร.สุภัทร จำปาทอง 
ศาสตราจารย์สัมพันธ์ ฤทธิเดช
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กรรมการโดยตำแหน่ง
-
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ดร.ชุมพล พรประภา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ดร.ถนอม อินทรกำเนิด
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 
รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
นางสาวจิรณี ตันติรัตนวงศ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
รศ.ฐาปนีย์ ธรรมเมธา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา
ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
กรรมการโดยตำแหน่ง
นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรรมการโดยตำแหน่ง
 
นายวีระชัย กวีธีระวัฒน์
ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน
กรรมการโดยตำแหน่ง
นายพงษ์เดช ศรีวชิรประดิษฐ์
กรรมการซึ่งเลือกจาก
ผู้แทนภาคเอกชน
นางพรทิพย์ หิรัญเกตุ
กรรมการซึ่งเลือกจาก
ผู้แทนภาคเอกชน
 
นายดนัย จันทร์เจ้าฉาย
กรรมการซึ่งเลือกจาก
ผู้แทนภาคเอกชน
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ โปรไฟล์
นายวรวุฒิ บุญเพ็ญ
กรรมการซึ่งเลือกจาก
ผู้แทนประธานสภาวิทยาลัยชุมชน
ผศ.วุฒินันท์ รามฤทธิ์
กรรมการซึ่งเลือกจาก
ผู้แทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน
ดร.ทิวากร เหล่าลือชา
กรรมการซึ่งเลือกจาก
ผู้แทนผู้สอนประจำ
นายอัศวยุช เทศอาเส็น
กรรมการซึ่งเลือกจาก
ผู้แทนผู้สอนประจำ
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ โปรไฟล์
นายเจริญชัย วงษ์จินดา
รองผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน
เลขานุการสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน
 
 
 

การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร

รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน

หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ.

หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ.

คู่มือประชาชน

สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0 2280 0091 - 6 โทรสาร : 0 2280 4162, 0 2281 1588
COPYTRIGHT © 2015 www.iccs.ac.th ALL RIGHTS RESERVED.