สภาวิทยาลัยชุมชนน่าน
สภาวิทยาลัยชุมชนน่าน
1,521 Views |
นายเสรี พิมพ์มาศ
ประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน
นายสุเมษ สายสูง
รองประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน
 
นายสำเริง แก้วเทพ
กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
นายธีรพล วรรณวิภูษิต
กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผศ.ดร.วิไลพร จันทร์ไชย
กรรมการผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา
 
นางอมรา ชัยพินิจ
กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
พระครูสิรินันทวิทย์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายเผชิญ จิณสิทธิ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 
นายสมเพ็ชร สิทธิชัย
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นางเสน่ห์นุช วิเศษสุข
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นางสาวพิมลพรรณ สกิดรัมย์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 
รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
นายประยงค์ แก้วประทุม
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน

การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร

รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน

หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ.

หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ.

คู่มือประชาชน

สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0 2280 0091 - 6 โทรสาร : 0 2280 4162, 0 2281 1588
COPYTRIGHT © 2015 www.iccs.ac.th ALL RIGHTS RESERVED.