สภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร 

e-Meeting

E-Mail

Library

E-Office

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

สภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร
2,166 Views |
นายไพศาล นุ่มนาค
ประธานสภาวิทยาลัยชุมชน
 
นายประทีป นากกลัด
รองประธานสภาวิทยาลัยชุมชน
ผู้แทนองค์กรชุมชน
 
นายวิเชียร จุลพันธ์
กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผศ.วไลพร เมฆไตรรัตน์
กรรมการผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา
นายวิชัย ด่านรุ่งโรจน์
กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
 
นายธวัชชัย รัตนพุก
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายบรรเทิง ศรีนาก
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายบรรลือ เหลืองทองคำ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 
นายพนม ปทุมสูติ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายสิทธิพงษ์ เจียมศรีพงษ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายสุธนต์ เทียนเฮง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 
นายวิชัย ชวนรักษาสัตย์
ผู้อำนวยการวิทยาัลยชุมชน
 

การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ. คู่มือประชาชน บทความที่น่าสนใจ

สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0 2280 0091 - 6 โทรสาร : 0 2280 4162, 0 2281 1588
COPYTRIGHT © 2015 www.iccs.ac.th ALL RIGHTS RESERVED.