สภาวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
สภาวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
หน้าแรก / โครงสร้างการบริหาร / สภาวิทยาลัยชุมชน / สภาวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
1,451 Views |
นายวรวุฒิ บุญเพ็ญ
ประธานสภาวิทยาลัยชุมชน
-
รองประธานสภาวิทยาลัยชุมชน
 
นางภัทราภรณ์ ทองคง
ผู้แทนองค์กรชุมชน
นายรังสรรค์ เจียระนัย
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผศ.เสนาะ กลิ่นงาม
ผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา
 
นายวัชรกร ตาสาย
ผู้แทนศิษย์เก่า
นายบุญล้อม สำราญ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
นางสาวรัชนี ศิริชัยเอกวัฒน์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
 
นางสาวลัดดาวัลย์ บางท่าไม้
ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายสุภชัย งามสม
ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายสุทัศน์ ตระกูลบางคล้า
ผู้ทรงคุณวุฒิ
 
นายสุรชัย โสตถีวรกุล
ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายโกศล หนูสมแก้ว
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน

การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร

รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน

หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ.

หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ.

คู่มือประชาชน

สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0 2280 0091 - 6 โทรสาร : 0 2280 4162, 0 2281 1588
COPYTRIGHT © 2015 www.iccs.ac.th ALL RIGHTS RESERVED.