สภาวิทยาลัยชุมชนตราด
สภาวิทยาลัยชุมชนตราด
1,315 Views |
นายอมฤทธิ์ พูลสวัสดิ์
ประธานสภาวิทยาลัยชุมชน
-
รองประธานสภาวิทยาลัยชุมชน
 
นางอัณณ์จันททร์ เพ็ชรัตน์
กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ
กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผศ.ไวกูณฑ์ ทองอร่าม
กรรมการผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา
 
นายประหยัด พรหมพะเนาว์
กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
นายบัญฑิต กูลพฤกษี
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายประเสริฐ ศิริ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 
นายพิพัฒน์ ฤกษ์สหกุล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
พระครูวิเศษธรรมวาที อภิวาท
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายสมบูรณ์ ชัชวาลย์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 
นางสมเสน่ห์ พ่วงพี
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ดร.กรรณิกา สุภาภา
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน

การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร

รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน

หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ.

หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ.

คู่มือประชาชน

สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0 2280 0091 - 6 โทรสาร : 0 2280 4162, 0 2281 1588
COPYTRIGHT © 2015 www.iccs.ac.th ALL RIGHTS RESERVED.