สภาวิทยาลัยชุมชนยโสธร 

e-Meeting

E-Mail

Library

E-Office

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

สภาวิทยาลัยชุมชนยโสธร
2,107 Views |
นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม
ประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ดร.สุวัฒน์ จิตต์จันทร์
รองประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 
นายมั่น สามสี
ผู้แทนองค์กรชุมชน
นายมนัส บังศรี
กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผศ.ดร.วิชิต กำมันตะคุณ
กรรมการผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา
 
นายพลากร แก้วขวัญข้า
กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
นางธนมน วัฒนเรือนโกวิท
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายนิคม เพชรผา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 
นางละเอียด ศรีสุข
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายสุธา บรรตานึก
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ดร.สุรัตน์ มุทุวงศ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 
นายชัยวิวัฒน์ วงศ์สวัสดิ์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน

การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ. คู่มือประชาชน บทความที่น่าสนใจ

สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0 2280 0091 - 6 โทรสาร : 0 2280 4162, 0 2281 1588
COPYTRIGHT © 2015 www.iccs.ac.th ALL RIGHTS RESERVED.