สภาวิทยาลัยชุมชนยโสธร
สภาวิทยาลัยชุมชนยโสธร
1,464 Views |
นางประภาศรี สุฉันทบุตร
ประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน
 
นายมั่น สามสี
ผู้แทนองค์กรชุมชน
นายวีระวัฒน์ ภักตรนิกร
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นางอารี หลวงนา
ผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา
 
นายพลากร แก้วขวัญข้า
ผู้แทนศิษย์เก่า
นางธนมน วัฒนเรือนโกวิท
ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายดิเรก ศรีวะโสภา
ผู้ทรงคุณวุฒิ
 
นายนิคม เพชรผา
ผู้ทรงคุณวุฒิ
รศ.ประวิต เอราวรรณ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
นางละเอียด ศรีสุข
ผู้ทรงคุณวุฒิ
 
นายสุกฤษฏ์ วงศ์สุวพิชญ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
นางสาวสุภณิดา ยาวะโนภาส
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน

การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร

รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน

หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ.

หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ.

คู่มือประชาชน

สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0 2280 0091 - 6 โทรสาร : 0 2280 4162, 0 2281 1588
COPYTRIGHT © 2015 www.iccs.ac.th ALL RIGHTS RESERVED.