สภาวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์
สภาวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์
หน้าแรก / โครงสร้างการบริหาร / สภาวิทยาลัยชุมชน / สภาวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์
1,300 Views |
ผู้ช่วยศาสตราจารย์น้อย สุปิงคลัด
ประธานสภาวิทยาลัยชุมชน
 
-
รองประธานสภาวิทยาลัยชุมชน
 
นายทองคำ แจ่มใส
กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
นางปิยะดา ธณเตชทัต
กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รองศาสตร์จารย์มาลิณี จุโฑปะม
กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
 
นายศุภวัฒน์ ปัญญาชัย
กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
พระครูศรีปัญญาวิกรม เจนทร
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายธนนท์ เจียรพันธุ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 
นายรัชวุฒิ กฤตสิน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายสนธยา ไกรรณภูมิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายสุรศักดิ์ ศรีสว่างรัตน์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 
นางเสียงรัตน์ กีรติมาศ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ผศ.วุฒินันท์ รามฤทธิ์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน

การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร

รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน

หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ.

หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ.

คู่มือประชาชน

สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0 2280 0091 - 6 โทรสาร : 0 2280 4162, 0 2281 1588
COPYTRIGHT © 2015 www.iccs.ac.th ALL RIGHTS RESERVED.