สภาวิทยาลัยชุมชนพังงา 

e-Meeting

E-Mail

Library

E-Office

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

สภาวิทยาลัยชุมชนพังงา
1,839 Views |
นายประพันธ์ วงศ์พานิช
ประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนพังงา
 
ดร.ปกรณ์ ตันสกุล
รองประธานสภาวิทยาลัยชุมชนพังงา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 
นายรอชีดิน สมัยพิทักษ์
กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
นายสมพร โบบทอง
กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผศ.ประภา กาหยี
กรรมการผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา
 
นางกรรณิการ์ ปิ่นแก้ว
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายประหยัด ช่อผกาพันธ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายพงศกร เกตุประภากร
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 
นายวัฒนา จินดาพล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายเอนก จีวะรัตน์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายจำรัส ขนาดผล
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน

การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ. คู่มือประชาชน บทความที่น่าสนใจ

สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0 2280 0091 - 6 โทรสาร : 0 2280 4162, 0 2281 1588
COPYTRIGHT © 2015 www.iccs.ac.th ALL RIGHTS RESERVED.