สภาวิทยาลัยชุมชนยะลา
สภาวิทยาลัยชุมชนยะลา
1,219 Views |
-
ประธานสภาวิทยาลัยชุมชน
 
นายอับดุลการิม รามันห์สิริวงศ์
รองประธานสภาวิทยาลัยชุมชน
 
นางสุนันทา เสรี
กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ
กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ
กรรมการผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา
 
นายจรัส เรืองแก้ว
กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
นายจักรกฤษณ์ ธัญญคุณากรสกุล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นางภรณี เลื่องอรุณ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 
นายอาบีดีน มนูญทวี
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายเอกสิทธิ์ ธารีลาภรักษา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
-
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 
นายวิชาพร ชินประพัทธ์
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา

การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร

รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน

หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ.

หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ.

คู่มือประชาชน

สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0 2280 0091 - 6 โทรสาร : 0 2280 4162, 0 2281 1588
COPYTRIGHT © 2015 www.iccs.ac.th ALL RIGHTS RESERVED.