รายนามคณะกรรมการ
รายนามคณะกรรมการ
รูปภาพที่เกี่ยวข้อง 
รองศาสตราจารย์เปรื่อง กิจรัตน์ภร
ประธานสภาวิชาการ
นายวีระชัย กวีธีระวัฒน์
ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน
กรรมการสภาวิชาการโดยตำแหน่ง
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ศาสตราจารย์ สัญชัย จตุรสิทธา
ศาสตราจารย์สัญชัย จตุรสิทธา
กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ
ซึ่งแต่งตั้งจากบุคคลภายนอกสถาบัน
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ รองศาสตราจารย์นินนาท โอฬารวรวุฒิ
รองศาสตราจารย์นินนาท โอฬารวรวุฒิ
กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ
ซึ่งแต่งตั้งจากบุคคลภายนอกสถาบัน
 
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ รองศาสตราจารย์เปรื่อง กิจรัตน์ภร
รองศาสตราจารย์ฐาปนีย์ ธรรมเมธา
กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ
ซึ่งแต่งตั้งจากบุคคลภายนอกสถาบัน
รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
รองศาสตราจารย์ไพโรจน์ สถิรยากร
กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ
ซึ่งแต่งตั้งจากบุคคลภายนอกสถาบัน
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ รองศาสตราจารย์รังสรรค์ ประเสริฐศรี
รองศาสตราจารย์รังสรรค์ ประเสริฐศรี
กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ
ซึ่งแต่งตั้งจากบุคคลภายนอกสถาบัน
รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
รองศาสตราจารย์วิเชียร ชุติมาสกุล
กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ
ซึ่งแต่งตั้งจากบุคคลภายนอกสถาบัน
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ โปรไฟล์
นายจิรบูลย์ วิทยสิงห์
กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ
ซึ่งแต่งตั้งจากบุคคลภายนอกสถาบัน
นางกรรณิกา สุภาภา
กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ
ซึ่งแต่งตั้งจากบุคคลภายในสถาบัน
ผู้แทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน
 
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ โปรไฟล์
นายโยธิน บุญเฉลย
กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ
ซึ่งแต่งตั้งจากบุคคลภายในสถาบัน
ผู้แทนผู้สอนประจำ
นายชาญวิทย์ โตธนะคุณ
รองผู้อำนวยการ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน เลขานุการ
ที่ผู้อำนวยการสถาบันมอบหมาย
 

การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน
คู่มือประชาชน

สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0 2280 0091 - 6 โทรสาร : 0 2280 4162, 0 2281 1588
COPYTRIGHT © 2015 www.iccs.ac.th ALL RIGHTS RESERVED.