สภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 

e-Meeting

E-Mail

Library

E-Office

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

สภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
หน้าแรก / โครงสร้างการบริหาร / สภาวิทยาลัยชุมชน / สภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
1,937 Views |
นายสุเทพ นุชทรวง
ประธานสภาวิทยาลัยชุมชน
 
นายบุญยืน คงเพชรศักดิ์
รองประธานสภาวิทยาลัยชุมชน
กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
 
นายปกรณ์ จีนาคำ
กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผศ.ดร.อภิชาติ ไตรแสง
กรรมการผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา
นายภานุเดช ไชยสกุล
กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
 
พันตำรวจโทจักร์ สายแก้ว
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายจิระ พานิชยายนต์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายประเสริฐ วิริยะภาพ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 
นายรอน ใจกันทา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายแพทย์พงษ์พจน์ ธีรานันตชัย
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายคมสัน คูสินทรัพย์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน
 

การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ. คู่มือประชาชน บทความที่น่าสนใจ

สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0 2280 0091 - 6 โทรสาร : 0 2280 4162, 0 2281 1588
COPYTRIGHT © 2015 www.iccs.ac.th ALL RIGHTS RESERVED.