ข้อมูลติดต่อ Untitled Document
ข้อมูลติดต่อ
642 Views |

สำนักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน

319 อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 วังจันทรเกษม กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพ 10300

โทรศัพท์ : 02 280 0091 - 6

website : http://www.iccs.ac.th

การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร

รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน

หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ.

หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ.

คู่มือประชาชน

สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0 2280 0091 - 6 โทรสาร : 0 2280 4162, 0 2281 1588
COPYTRIGHT © 2015 www.iccs.ac.th ALL RIGHTS RESERVED.