ข้อมูลติดต่อ Untitled Document 

e-Meeting

E-Mail

Library

E-Office

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ข้อมูลติดต่อ
1,323 Views |

สำนักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน

319 อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 วังจันทรเกษม กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพ 10300

โทรศัพท์ : 02 280 0091 - 6

website : http://www.iccs.ac.th

E-mail : iccs@iccs.ac.th

 

การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ. คู่มือประชาชน บทความที่น่าสนใจ

สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0 2280 0091 - 6 โทรสาร : 0 2280 4162, 0 2281 1588
COPYTRIGHT © 2015 www.iccs.ac.th ALL RIGHTS RESERVED.