​วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู จัดนิทรรศการแสดงผลการดำเนินงานต้อนรับ นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ลงพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู วันที่ 22 มีนาคม 2561 ณ แปลงปลูกผักเกษตรอินทรีย์บ้านโพธิ์ศรีสำราญ ตำบลหัวนา อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู
ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

​วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู จัดนิทรรศการแสดงผลการดำเนินงานต้อนรับ นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ลงพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู วันที่ 22 มีนาคม 2561 ณ แปลงปลูกผักเกษตรอินทรีย์บ้านโพธิ์ศรีสำราญ ตำบลหัวนา อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

28 มีนาคม 2561 15:45

   ในวันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2561 นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา ลงพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่และพันธกิจของวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู จึงได้จัดนิทรรศการแสดงผลการดำเนินงานต้อนรับ ณ แปลงปลูกผักเกษตรอินทรีย์บ้านโพธิ์ศรีสำราญ ตำบลหัวนา อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกับหน่วยงานราชการและเอกชนอื่นๆ ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้เยี่ยมชมบูธนิทรรศการของวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภูที่ร่วมกับกลุ่มอาชีพในชุมชนที่วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภูได้ฝึกอบรมอาชีพในเรื่องผ้าพื้นเมืองและเสื้อสมุนไพรเย็บมือพร้อมทักทาย สอบถามการดำเนินงานและให้กำลังใจ อีกทั้งยังสนับสนุนซื้อผ้าพื้นเมืองกลุ่มอาชีพที่ร่วมออกบูทกับวิทยาลัยชุมชน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 8,500 บาท สร้างความประทับใจให้กับกลุ่มที่ร่วมออกบูธนิทรรศการกับวิทยาลันชุมชนหนองบัวลำภูเป็นอย่างมาก
   และในช่วงบ่ายวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภูได้เข้าร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ณ กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านนาคำไฮ ตำบลนาคำไฮ อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู ซึ่งวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู ได้มีส่วนร่วมกับกลุ่มทอผ้านาคำไฮ ตามกระบวนการต้นน้ำในการพัฒนาโจทย์วิจัยกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านนาคำไฮโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของสมาชิกกลุ่ม กระบวนการกลางน้ำการปฏิบัติการออกแบบและตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป และกระบวนการปลายน้ำวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู จัดแสดงผ้าไหมพื้นถิ่น “นาคำไฮโมเดล” ซึ่งผ้าไหมในตำบลนาคำไฮ เป็นผ้าไหมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะพื้นที่ ที่สะท้อนความสวยงามของภูมิประเทศ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ซึ่งวิทยาลัยชุมชนก็มองเห็นคุณค่าและเข้าร่วมกับชุมชนดำเนินการ เพื่อให้สิ่งที่เกิดขึ้นได้พัฒนาและดำรงอยู่ต่อไป และ “นาคำไฮโมเดล” จะเป็นต้นแบบแนวทางดำเนินงานต่อไป

การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร

รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน

หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ.

หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ.

คู่มือประชาชน

สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0 2280 0091 - 6 โทรสาร : 0 2280 4162, 0 2281 1588
COPYTRIGHT © 2015 www.iccs.ac.th ALL RIGHTS RESERVED.