วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู ดำเนินการจัดงานมหกรรมวิชาการ ตามโครงการพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์ที่พึงประสงค์ตามกรอบ TQF วันที่ 1 เมษายน 2561
ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู ดำเนินการจัดงานมหกรรมวิชาการ ตามโครงการพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์ที่พึงประสงค์ตามกรอบ TQF วันที่ 1 เมษายน 2561

05 เมษายน 2561 10:38

   เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2561 วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู ดำเนินการจัดงานมหกรรมวิชาการ ตามโครงการพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์ที่พึงประสงค์ตามกรอบ TQF โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพพร  โฆสิระโยธิน ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู เป็นประธานในพิธีเปิด และ นายสายศิลป์  สายืน ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู เป็นผู้กล่าวรายงาน มีการแสดงในพิธีเปิดของนักเรียนโรงเรียน ฒ ผู้เฒ่า ในชุดการแสดงเต้นบาสโลบ
   วัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้นำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ สร้างประสบการณ์อาชีพ และคุณภาพชีวิต การแสดงความสามารถของนักศึกษา การแข่งขันทักษะทางวิชาการ รวมทั้งการจัดนิทรรศการของเครือข่ายต่าง ๆ กับวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู อาทิเช่น วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ วิทยาลัยชุมชนยโสธร หน่วยจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภูทุกหน่วย เครือข่ายหลักสูตรฝึกอบรมด้านอาชีพ โรงเรียน ฒ ผู้เฒ่า ต.บ้านพร้าว เทวาผ้าไทย ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตำรวจชุดชุมชนสัมพันธ์สถานีตำรวจภูธรนากลาง เป็นต้น การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ในสาขาวิชาต่าง ๆ เช่น การตอบปัญหาทางด้านธุรกิจ และการเมืองการปกครอง การประดิษฐ์สื่อการเรียน การสอน ปฐมวัย การออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ และเว็บไซต์ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง การตอบปัญหาทางธุรกิจ เป็นต้น
   หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรม นายสายศิลป์ สายืน ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู ได้มอบรางวัลให้แก่ นักศึกษาที่ชนะเลิศการแข่งขันประเภทต่าง ๆ มอบเกียรติบัตรให้แก่อาจารย์ประจำ อาจารย์พิเศษ และคณะกรรมการตัดสิน ที่เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม และยืนยันจะจัดมหกรรมวิชาการให้ดียิ่งขึ้น ในครั้งต่อไป


 

การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร

รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน

หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ.

หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ.

คู่มือประชาชน

สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0 2280 0091 - 6 โทรสาร : 0 2280 4162, 0 2281 1588
COPYTRIGHT © 2015 www.iccs.ac.th ALL RIGHTS RESERVED.