สถาบันวิทยาลัยชุมชน จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน จิตตปัญญา พัฒนาตนเองพัฒนางาน ระหว่างวันที่ 2 - 4 เมษายน 2561 ณ คุ้มพญาซอ รีสอร์ท จังหวัดสมุทรสงคราม
ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

สถาบันวิทยาลัยชุมชน จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน จิตตปัญญา พัฒนาตนเองพัฒนางาน ระหว่างวันที่ 2 - 4 เมษายน 2561 ณ คุ้มพญาซอ รีสอร์ท จังหวัดสมุทรสงคราม

05 เมษายน 2561 15:08

โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน จิตตปัญญา พัฒนาตนเองพัฒนางาน
ในระหว่างวันที่ 2 - 4 เมษายน 2561 ณ คุ้มพญาซอ รีสอร์ท จังหวัดสมุทรสงคราม
   เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561 นายวีระชัย กวีธีระวัฒน์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน จิตตปัญญา พัฒนาตนเองพัฒนางาน ผู้เข้าร่วมโครงการได้แก่ผู้บริหารและบุคลากรของสำนักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน จำนวน 51 คน ซึ่งในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจากนางสุปราณี โกมลวาณิช และนางสาวพิมพ์พาพรรณ สุวงกฏ เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง แนวทางการรู้จักตนเอง และแบ่งกลุ่มปฏิบัติการ การรู้จักตนเอง เข้าใจตนเอง

   ในวันที่ 3 เมษายน 2561 เป็นการแบ่งกลุ่มปฏิบัติการ ปรับเปลี่ยนวิธีคิดชีวิตเปลี่ยน และในวันที่ 4 เมษายน 2561 เป็นการแบ่งกลุ่มปฏิบัติการ นำวิธีคิดมาประยุกต์ใช้ในการทำงานให้ประสบความสำเร็จ โดยผลที่คาดว่าจะได้รับจากการอบรมในครั้งนี้คือ เพื่อให้บุคลากรรู้จักตัวตน สามารถพัฒนาตนเอง เกิดความรู้สึกรัก ทุ่มเทการทำงานเพื่อองค์กร มีทัศนคติที่ดี และพัฒนางานไปสู่ความสำเร็จ
 

การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร

รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน

หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ.

หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ.

คู่มือประชาชน

สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0 2280 0091 - 6 โทรสาร : 0 2280 4162, 0 2281 1588
COPYTRIGHT © 2015 www.iccs.ac.th ALL RIGHTS RESERVED.