วิทยาลัยชุมชนพังงา จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การวิพากษ์หลักสูตร : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากผ้าปาเต๊ะสู่อาชีพ” วันที่ 10 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมอาคารวิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนพังงา
ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

วิทยาลัยชุมชนพังงา จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การวิพากษ์หลักสูตร : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากผ้าปาเต๊ะสู่อาชีพ” วันที่ 10 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมอาคารวิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนพังงา

11 เมษายน 2561 13:39

   เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 วิทยาลัยชุมชนพังงา จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การวิพากษ์หลักสูตร : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากผ้าปาเต๊ะสู่อาชีพ”  ณ ห้องประชุมอาคารวิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนพังงา
   ในโอกาสนี้ นายธวัชชัย  จิตวารินทร์ ครูชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนพังงา ได้เข้าร่วมและกล่าวเปิดงานดังกล่าว  การประชุมในครั้งนี้ มีตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน อาทิเช่น ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพังงา, ผู้ประกอบการธุรกิจผลิตภัณฑ์จากผ้าปาเต๊ะ (Thai graphic & Nichaya) , กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านบนทุ่ง, ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจการท่องเที่ยวและโรงแรม, ผู้เชี่ยวชาญด้านสาขาการตลาด ,ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตร โดยมี ผศ.ชัญญา อุดมประมวล อาจารย์จากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี เป็นวิทยากร  และบุคลากรวิทยาลัยชุมชนพังงา ร่วมกันวิพากษ์หลักสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากผ้าปาเต๊ะฯ และอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผ้าปาเต๊ะให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านบนทุ่ง ตำบลบ่อแสน อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา

การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร

รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน

หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ.

หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ.

คู่มือประชาชน

สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0 2280 0091 - 6 โทรสาร : 0 2280 4162, 0 2281 1588
COPYTRIGHT © 2015 www.iccs.ac.th ALL RIGHTS RESERVED.