สถาบันวิทยาลัยชุมชนร่วมกับคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาและสถาบันอุดมศึกษาเครือข่ายร่วมจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ “การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561” วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์
ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

สถาบันวิทยาลัยชุมชนร่วมกับคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาและสถาบันอุดมศึกษาเครือข่ายร่วมจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ “การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561” วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์

28 พฤษภาคม 2561 12:05

   สถาบันวิทยาลัยชุมชนร่วมกับคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาและสถาบันอุดมศึกษาเครือข่ายร่วมจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ “การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561” เมื่อวันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561 ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์ และ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมีผู้แทนสถาบันวิทยาลัยชุมชน คณาจารย์ เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง รูปแบบการจัดการเรียนรู้ทางการตลาดของชุมชนถั่วลิสงในจังหวัดมุกดาหาร (CML) โดย ดร.ทิวากร เหล่าลือชา หัวหน้าโครงการวิจัย จากวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร และงานวิจัยเรื่องการศึกษาแหล่งที่มาของไม้สักที่ใช้ในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผู้ค้าเฟอร์นิเจอร์หัวดง ตำบลดอนมูล อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ โดยนางปาริฉัตร กุลเกลี้ยง และ นายพงศธร กันทะวงค์ จากวิทยาลัยชุมชนแพร่ รวมทั้งมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิจัยประจำห้องกลุ่มศึกษาศาสตร์และครุศาสตร์ ชั้น 3 ห้อง 1132 โดยดร.กวินท์ พินจำรัส จากวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิจัยประจำห้องกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ชั้น 4 ห้อง 1146 โดยดร.อมร ไชยแสน จากวิทยาลัยชุมชนตราด การจัดการประชุมวิชาการระดับชาติในครั้งนี้ยังได้แลกเปลี่ยนผลงานวิจัยกับสถาบันอุดมศึกษาอื่น ๆ อีกด้วย

การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร

รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน

หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ.

คู่มือประชาชน

สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0 2280 0091 - 6 โทรสาร : 0 2280 4162, 0 2281 1588
COPYTRIGHT © 2015 www.iccs.ac.th ALL RIGHTS RESERVED.