วิทยาลัยชุมชนสตูลร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ร่วมจัดประชุมสร้างความเข้าใจและกำหนดกลไกการดำเนินงานและประสานงานเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่โรงเรียนในโครงการศาสตร์พระราชา วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาวิทยา
ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

วิทยาลัยชุมชนสตูลร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ร่วมจัดประชุมสร้างความเข้าใจและกำหนดกลไกการดำเนินงานและประสานงานเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่โรงเรียนในโครงการศาสตร์พระราชา วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาวิทยา

04 มิถุนายน 2561 13:44

   วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 วิทยาลัยชุมชนสตูลร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ในนามของมหาลัยพี่เลี้ยง ร่วมจัดประชุมสร้างความเข้าใจและกำหนดกลไกการดำเนินงานและประสานงานเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่โรงเรียนในโครงการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นตามโครงการพัฒนาคุณภาพพัฒนาท้องถิ่น ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาวิทยาเขตสตูล อ.ละงู จ.สตูล
   วิทยาลัยชุมชนสตูล นำโดย ดร.วรรณดี สุธาพาณิชย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสตูล พร้อมด้วย นายอัศวยุช เทศอาเส็น รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสตูล และ ดร.มาณี ฉัตรชัยวงศ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสตูล เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ทั้งนี้ ดร.วรรณดี สุธาพาณิชย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสตูล ได้มอบนโยบายทางการศึกษาและแนวทางการสนับสนุนการดำเนินงานโครงการของวิทยาลัยชุมชนสตูลที่ว่าตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการได้อนุมัติให้ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยสถาบันอุดมศึกษาคือมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และวิทยาลัยชุมชนสตูลเป็นพี่เลี้ยง เพื่อส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งของโรงเรียนในท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง โดยการบูรณาการการขับเคลื่อนองค์ความรู้ วิชาการ และความเชี่ยวชาญต่าง ๆ จากสถาบันอุดมศึกษานำไปสู่การ ปฏิบัติจริงในโรงเรียน เพื่อการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เกิด คุณภาพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาความร่วมมือขององค์กรต่าง ๆ ในการพัฒนาคุณภาพ การศึกษาทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติให้มีคุณภาพ โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการ คือ
1.เพื่อสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาทำหน้าที่เป็น “พี่เลี้ยง” โดยทำงานร่วมกับโรงเรียน ชุมชน และหน่วยงานในพื้นที่ในการนำองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และเทคโนโลยี เพื่อช่วยแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในท้องถิ่นให้เกิดความเข้มแข็ง และพัฒนาท้องถิ่นได้ตรงตามบริบทของชุมชน
2.เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษามีส่วนร่วมในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการยกระดับคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนพื้นที่จังหวัดสตูล
 
 แผนการดำเนินงานไว้ จำนวน 6 โครงการย่อย ดังนี้
โครงการย่อยที่ 1 โครงการบริหารจัดการโครงการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบัน อุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาและวิทยาลัยชุมชนสตูลเป็นพี่เลี้ยง
โครงการย่อยที่ 2 โครงการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนเพื่อการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 และยกระดับผล O–net : 4 วิชา คือ วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาวิทยาศาสตร์
โครงการย่อยที่ 3 โครงการบูรณาการความรู้สู่วิชาชีพพัฒนามัคคุเทศก์น้อยของท้องถิ่น
โครงการย่อยที่ 4 โครงการพัฒนาคุณภาพการสอน แก้ปัญหาด้านการอ่านออก เขียนได้
โครงการย่อยที่ 5 โครงการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
โครงการย่อยที่ 6 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการใช้ ICT เพื่อการศึกษาของครูและจัดทำฐานข้อมูล

การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร

รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน

หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ.

คู่มือประชาชน

สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0 2280 0091 - 6 โทรสาร : 0 2280 4162, 0 2281 1588
COPYTRIGHT © 2015 www.iccs.ac.th ALL RIGHTS RESERVED.