วิทยาลัยชุมชนสตูล จัดครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุเพื่อส่งเสริมและยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในระดับพื้นที่ วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสาคร อ.ท่าแพ จ.สตูล
ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

วิทยาลัยชุมชนสตูล จัดครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุเพื่อส่งเสริมและยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในระดับพื้นที่ วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสาคร อ.ท่าแพ จ.สตูล

04 มิถุนายน 2561 13:54

   วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 วิทยาลัยชุมชนสตูล โดย ดร.วรรณดี สุธาพาณิชย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสตูล เป็นประธานเปิด พร้อมด้วยอาจารย์ชนัญญา ไทยนิวัฒวิไล ผู้รับผิดชอบโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสาคร อ.ท่าแพ จ.สตูล ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 30 - 31 พฤษภาคม 2561 เพื่อส่งเสริมและยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในระดับพื้นที่ อาทิเช่น การเตรียมความพร้อมสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างมีคุณภาพ การส่งเสริมงานคลังปัญญาผู้สูงอายุให้มีส่วนร่วมพัฒนาสังคมและชุมชนต่อไป

การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร

รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน

หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ.

คู่มือประชาชน

สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0 2280 0091 - 6 โทรสาร : 0 2280 4162, 0 2281 1588
COPYTRIGHT © 2015 www.iccs.ac.th ALL RIGHTS RESERVED.