วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ในกิจกรรมรอมฎอนสัมพันธ์ ปี 2561 วันที่ 3 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมผกากรอง วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ในกิจกรรมรอมฎอนสัมพันธ์ ปี 2561 วันที่ 3 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมผกากรอง วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส

05 มิถุนายน 2561 16:00

   เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 3 มิถุนายน 2561 วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสจัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ในกิจกรรมรอมฎอนสัมพันธ์ ปี 2561 ซึ่งมีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ชาวบ้านทุเรียนนก ตัวแทนศิษย์เก่า และนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 150 คน ณ ห้องประชุมผกากรอง วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
   นายยุทธนา พรหมณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส กล่าวว่า “การถือศีลอดของชาวมุสลิมเป็นการปฏิบัติศาสนพิธีเพื่อขัดเกลาจิตใจของผู้ปฏิบัติให้ผ่องแผ้ว ด้วยการพากเพียรต่ออุปสรรคและความยากลำบาก เหน็ดเหนื่อย เพื่อให้มีจิตใจมุ่งมั่น หนักแน่น และเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่กัน และมุ่งเน้นให้สามารถปฏิบัติได้ตลอดทั้งปี ไม่ใช่เพียงแต่เดือนรอมฎอนเพียงเท่านั้น อันเป็นกุญแจสำคัญของการอยู่ร่วมกันในสังคมที่ต้องอาศัยความเกื้อกูล และไมตรีจิตต่อกัน ด้วยเหตุนี่ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสจึงได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาเพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับรู้ถึงความสำคัญของการถือศีลอด พร้อมทั้งเป็นการพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้กันระหว่างผู้เข้าร่วมโครงการและเป็นการสร้างความสามัคคีกันระหว่างชาววิทยาลัยชุมชนนราธิวาสด้วย
   นายสาคร ปานจีน หัวกลุ่มงานกิจการนักศึกษา ได้กล่าวว่า “โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสในกิจกรรมรอมฎอนสัมพันธ์ ปี 2561 จัดขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนาวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นของชาวมุสลิม และนักศึกษาชาวมุสลิมได้มีโอกาสปฏิบัติตามหลักศาสนา พัฒนาตนเองให้เป็นบัณฑิตที่มีความสมบูรณ์ทั้งความรู้และคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกที่ดีและมีความรับผิดชอบ โดยมีกิจกรรมการบรรยาย หัวข้อ “รอมฎอนเดือนที่ให้มากกว่าถือศีลอด” โดย อาจารย์มูฮำหมัด สันหมาน อาจารย์ผู้สอนสาขาวิชาอิสลามศึกษา กิจกรรมการละศีลอด และการละหมาดร่วมกัน ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก
   โดยทางวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสได้มีกำหนดการในการร่วมจัดกิจกรรมรอมฎอนสัมพันธ์ ปี 2561 อีกครั้งในวันที่ 8 มิถุนายน 2561 ณ ชุมชนบ้านตะลาฆอสะโต เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคลากรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสกับชุมชนให้แน่นแฝงมากยิ่งขึ้น

การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร

รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน

หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ.

คู่มือประชาชน

สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0 2280 0091 - 6 โทรสาร : 0 2280 4162, 0 2281 1588
COPYTRIGHT © 2015 www.iccs.ac.th ALL RIGHTS RESERVED.