วิทยาลัยชุมชนพังงา จัดฝึกอบรมหลักสูตรการแปรรูปผลผลิตจากกล้วย ให้กับเกษตรกรชุมชนบ้านหัวนอน หมู่ที่ 1 ตำบลทับปุด อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา วันที่ 5 มิถุนายน 2561
ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

วิทยาลัยชุมชนพังงา จัดฝึกอบรมหลักสูตรการแปรรูปผลผลิตจากกล้วย ให้กับเกษตรกรชุมชนบ้านหัวนอน หมู่ที่ 1 ตำบลทับปุด อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา วันที่ 5 มิถุนายน 2561

08 มิถุนายน 2561 14:17

   เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 โครงการจัดการองค์ความรู้การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชน วิทยาลัยชุมชนพังงา จัดฝึกอบรมหลักสูตรการแปรรูปผลผลิตจากกล้วย ให้กับเกษตรกรชุมชนบ้านหัวนอน หมู่ที่ 1 ตำบลทับปุด อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างอาชีพให้แก่ประชาชน และเป็นการถนอมอาหาร รวมถึงสร้างรายได้เสริมให้เกษตรกรอีกช่องทางหนึ่ง

การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร

รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน

หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ.

คู่มือประชาชน

สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0 2280 0091 - 6 โทรสาร : 0 2280 4162, 0 2281 1588
COPYTRIGHT © 2015 www.iccs.ac.th ALL RIGHTS RESERVED.