วิทยาลัยชุมชนพังงา จัดการการประชุมเชิงปฏิบัติการ การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร วันที่ 7 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมตะปู โรงแรมภูงา จังหวัดพังงา
ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

วิทยาลัยชุมชนพังงา จัดการการประชุมเชิงปฏิบัติการ การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร วันที่ 7 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมตะปู โรงแรมภูงา จังหวัดพังงา

08 มิถุนายน 2561 14:21

   เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561 วิทยาลัยชุมชนพังงา จัดการการประชุมเชิงปฏิบัติการ การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร วิทยาลัยชุมชนพังงา ขึ้น ณ ห้องประชุมตะปู โรงแรมภูงา จังหวัดพังงา โดยมีอาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนพังงา เข้าร่วมการประชุมฯ โดยการประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบหลักการ วิธีคิด วิธีการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร และให้ผู้เข้าร่วมการประชุมได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร นอกจากนี้ยังทำให้เกิดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ทำให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพยิ่งขึ้น
 

การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร

รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน

หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ.

คู่มือประชาชน

สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0 2280 0091 - 6 โทรสาร : 0 2280 4162, 0 2281 1588
COPYTRIGHT © 2015 www.iccs.ac.th ALL RIGHTS RESERVED.