วิทยาลัยชุมชนแพร่ เปิดครัวฝึกอบรม ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน อาหารไทยเพื่อสุขภาพ ให้แก่ นักเรียน นักศึกษา ประชาชนในจังหวัดแพร่ วันที่ 6 - 10 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ วิทยาลัยชุมชนแพร่ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

วิทยาลัยชุมชนแพร่ เปิดครัวฝึกอบรม ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน อาหารไทยเพื่อสุขภาพ ให้แก่ นักเรียน นักศึกษา ประชาชนในจังหวัดแพร่ วันที่ 6 - 10 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ วิทยาลัยชุมชนแพร่ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

12 มิถุนายน 2561 14:50

   ในวันที่ 6 - 10 มิถุนายน 2561 วิทยาลัยชุมชนแพร่ นำโดย นายอุบลศักดิ์ ขีดสร้อย ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแพร่ จัดกิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้อาหารไทยเพื่อสุขภาพ เปิดฝึกอบรมหลักสูตร อาหารไทยเพื่อสุขภาพ ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านอาหาร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ความเข้าใจในการเลือกบริโภคอาหารไทยเพื่อสุขภาพ และสามารถนำไปปฏิบัติเองได้ที่บ้านอย่างถูกหลัก โดยมีนักเรียน นักศึกษา และประชาชนในจังหวัดแพร่ในใจเข้าร่วมฝึกอบรม จำนวน 100 คน ณ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ วิทยาลัยชุมชนแพร่ โดยได้รับเกียรติจาก วิทยากร  อาจารย์อรรถ ขันสี อาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  

การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร

รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน

หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ.

คู่มือประชาชน

สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0 2280 0091 - 6 โทรสาร : 0 2280 4162, 0 2281 1588
COPYTRIGHT © 2015 www.iccs.ac.th ALL RIGHTS RESERVED.