ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่องเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของสถาบันวิทยาลัยชุมชน และ ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่องนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่องเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของสถาบันวิทยาลัยชุมชน และ ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่องนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถาบันวิทยาลัยชุมชน

13 มิถุนายน 2561 10:57

   นายวีระชัย กวีธีระวัฒน์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ได้ลงนามในประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของสถาบันวิทยาลัยชุมชน และประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ แสดงถึงความมุ่งมั่นในการบริหารงานให้สำเร็จตามพันธกิจของสถาบันวิทยาลัยชุมชนอย่างมีธรรมาภิบาล
 

การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร

รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน

หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ.

คู่มือประชาชน

สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0 2280 0091 - 6 โทรสาร : 0 2280 4162, 0 2281 1588
COPYTRIGHT © 2015 www.iccs.ac.th ALL RIGHTS RESERVED.