สถาบันวิทยาลัยชุมชน จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถาบันวิทยาลัยชุมชน วันที่ 2 - 3 กรกฎาคม 2561 ชุมชน ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

สถาบันวิทยาลัยชุมชน จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถาบันวิทยาลัยชุมชน วันที่ 2 - 3 กรกฎาคม 2561 ชุมชน ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

04 กรกฎาคม 2561 16:27

   เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 นายวีระชัย กวีธีระวัฒน์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถาบันวิทยาลัยชุมชน ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
   มีผู้เข้าร่วมโครงการได้แก่ ผู้บริหารของสถาบันวิทยาลัยชุมชน จำนวน 54 คน ซึ่งในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจากนางสุปราณี โกมลวาณิช และนางสาวพิมพ์พาพรรณ สุวงกฏ เป็นวิทยากรอภิปราย เรื่อง การพัฒนาเพื่อการศึกษาและการเรียนรู้ตนเอง
   ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 เป็นการอภิปราย เรื่อง การประยุกต์ผลการพัฒนาไปใช้ในการบริหารงานในหน่วยงาน โดยผลที่คาดว่าจะได้รับการจากการอบรมครั้งนี้ คือ การเป็นผู้บริหารมืออาชีพที่เน้นการบริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิบาล โดยเน้นผล มีประสิทธิภาพ และคนเป็นสุข

การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน
คู่มือประชาชน

สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0 2280 0091 - 6 โทรสาร : 0 2280 4162, 0 2281 1588
COPYTRIGHT © 2015 www.iccs.ac.th ALL RIGHTS RESERVED.