วิทยาลัยชุมชนสตูล ได้นำนักศึกษาจิตอาสาของวิทยาลัยชุมชนสตูลร่วมพัฒนาโรงเรียนบ้านสนกลาง วันที่ 3 - 4 กรกฎาคม 2561 ณ ตำบลแหลมสน อำเภอละงู จังหวัดสตูล
ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

วิทยาลัยชุมชนสตูล ได้นำนักศึกษาจิตอาสาของวิทยาลัยชุมชนสตูลร่วมพัฒนาโรงเรียนบ้านสนกลาง วันที่ 3 - 4 กรกฎาคม 2561 ณ ตำบลแหลมสน อำเภอละงู จังหวัดสตูล

04 กรกฎาคม 2561 16:38

   ในระหว่างวันที่ 3 - 4 กรกฎาคม 2561 โดย ดร.วรรณดี สุธาพาณิชย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสตูล มอบหมายให้นายกัมพล บินตำมะหงง หัวหน้ากลุ่มกิจการนักศึกษา ในฐานะผู้รับผิดชอบกิจกรรม "ห้องสมุด พี่ให้น้อง ปีที่ 12 " เป็นกิจกรรมที่บูรณาการโดย บจก.เดอเบล บริษัทในเครือ TPC (กลุ่มกระทิงแดง) ได้นำนักศึกษาจิตอาสาของวิทยาลัยชุมชนสตูลร่วมพัฒนาโรงเรียนบ้านสนกลาง ต.แหลมสน อ.ละงู จ.สตูล เป็นกิจกรรมที่นักศึกษาได้ลงมือทำร่วมกับชุมชน โดยกิจกรรมมีดังนี้ คือ
1. ปรับปรุงและสนับสนุนอุปกรณ์เพื่อการศึกษา
2. ปรับปรุงสนามเด็กเล่นเพื่อพัฒนาสุขภาพและทักษะของนักเรียน
3. ปรับปรุงและสนับสนุนอุปกรณ์ห้องพยาบาล
   ซึ่งกิจกรรมทั้งหมด บจก.เดอเบลฯ เป็นผู้สนับสนุนงบประมาณ โดยกิจกรรมครั้งนี้มีนักศึกษาจิตอาสาจากวิทยาลัยชุมชนสตูล เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้จำนวน 35 คน และอาจารย์ผู้ควบคุม 1 คน โดยมีองค์การนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนสตูลเป็นผู้ประสานงาน กิจกรรมครั้งนี้กำหนดแล้วเสร็จวันที่ 4 ก.ค.61 พร้อมส่งมอบให้แก่ผู้บริหารโรงเรียนบ้านสนกลาง ต.แหลมสน อ.ละงู จ.สตูล

การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร

รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน

หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ.

คู่มือประชาชน

สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0 2280 0091 - 6 โทรสาร : 0 2280 4162, 0 2281 1588
COPYTRIGHT © 2015 www.iccs.ac.th ALL RIGHTS RESERVED.