วิทยาลัยชุมชนพังงา จัดกิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากผ้าปาเต๊ะสู่อาชีพ รุ่นที่ 3 วันที่ 25 - 29 มิถุนายน 2561 ณ ชุมชนบ้านบนทุ่ง อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา
ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

วิทยาลัยชุมชนพังงา จัดกิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากผ้าปาเต๊ะสู่อาชีพ รุ่นที่ 3 วันที่ 25 - 29 มิถุนายน 2561 ณ ชุมชนบ้านบนทุ่ง อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา

06 กรกฎาคม 2561 15:02

    เมื่อวันที่ 25 - 29 มิถุนายน 2561 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน : บาบ๋าจังหวัดพังงา วิทยาลัยชุมชนพังงา จัดกิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากผ้าปาเต๊ะสู่อาชีพ รุ่นที่ 3 แก่ชุมชนบ้านบนทุ่ง ตำบลบ่อแสน อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยมีอาจารย์สุวดี ผลงาม และ อาจารย์ฆณิศา งานสถิร เป็นวิทยากร
 

การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน
คู่มือประชาชน

สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0 2280 0091 - 6 โทรสาร : 0 2280 4162, 0 2281 1588
COPYTRIGHT © 2015 www.iccs.ac.th ALL RIGHTS RESERVED.