วิทยาลัยชุมชนยะลา เสริมทักษะตัดเย็บเสื้อผ้า หวังสร้างอาชีพให้กับสตรีในพื้นที่จังหวัดยะลา วันที่ 27 มิถุนายน – 10 กรกฎาคม 2561
ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

วิทยาลัยชุมชนยะลา เสริมทักษะตัดเย็บเสื้อผ้า หวังสร้างอาชีพให้กับสตรีในพื้นที่จังหวัดยะลา วันที่ 27 มิถุนายน – 10 กรกฎาคม 2561

11 กรกฎาคม 2561 13:44

   อาชีพที่สร้างรายได้และเป็นอาชีพที่มีกลุ่มสตรีสนใจมากที่สุดในขณะนี้  คงจะหนีไม่พ้นกับอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี หลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต หลักสูตรการตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี เป็นหลักสูตรหนึ่งที่ได้รับความนิยมจากประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมาก
   วิทยาลัยชุมชนยะลา ได้ทำการสำรวจความต้องการของประชาชนในพื้นที่จังหวัดยะลา พบว่า กลุ่มเป้าหมายที่เป็นเพศหญิงมีความสนใจที่จะเรียนในหลักสูตรการตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี เพื่อต่อยอดความรู้ โดยใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และสามารถนำไปประกอบเป็นอาชีพได้ จึงมีการจัดหลักสูตรระยะสั้นการตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีขึ้น เพื่อเป็น
การตอบสนองความต้องการและความสนใจของกลุ่มเป้าหมาย 
   การจัดหลักสูตรการตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีครั้งนี้  จัดขึ้นเป็นรุ่นที่ 3/2561 ซึ่งจัดอบรมระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน – 10 กรกฎาคม 2561 โดยมีผู้ที่สนใจเข้าอบรมจำนวน 31 คน  ส่วนใหญ่เป็นสตรีที่ว่างงาน  แม่บ้านและนักศึกษา
   นางสาวสุนันทา  แก้วสามเขียว หัวหน้างานหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต กล่าวว่า หลักสูตรการตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่เกี่ยวกับการสร้างแบบเสื้อผ้าในรูปแบบที่แปลกใหม่ โดยการเลือกผ้า สีผ้า และรูปแบบที่ทันสมัย การอบรมในครั้งนี้จัดอบรมทั้งหมด 10 วัน ๆ ละ 8 ชั่วโมง ส่วนใหญ่เป็นสตรี อายุประมาณ 22 – 45 ปี เป็นหลักสูตรที่มีผู้สนใจเข้าอบรมเป็นจำนวนมาก ซึ่งใน แต่ละวันจะมีการติดต่อสอบถามมายังฝ่ายตนไม่ขาดสาย ทั้งนี้ในงบประมาณ ปี 2561 ทางหลักสูตรได้กำหนดกลุ่มเป้าหมายไว้เพียง 3 รุ่น ทางฝ่ายงานหลักสูตรพัฒนาทักษะฯ ได้ทำความเข้าใจกับผู้ที่สนใจถึงการดำเนินงานให้แต่ละคนได้เข้าใจ  และได้นำรายชื่อผู้ที่สนใจจัดเก็บเป็นบัญชีสำรองในการเปิดหลักสูตรครั้งต่อไป  หากมีการเปิดหลักสูตรก็จะมีการติดต่อกลับไปยังผู้ที่สนใจเป็นรายคน
   นางสาวสุนันทา  กล่าวเพิ่มเติมว่า หลักสูตรการตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีเป็นหลักสูตรที่เปิดสอนตั้งแต่ก่อตั้งวิทยาลัยชุมชนยะลา ในปี พ.ศ.2548  ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา บางรุ่นที่เปิดอบรมจะมีผู้ที่สนใจเกินจำนวนที่ตั้งไว้ เช่น ตั้งไว้ที่ 30 คน ก็จะเกินมา 1 - 2 คน ปัจจุบันมีผู้ที่สนใจจะอบรมในวันเสาร์และอาทิตย์ ทางฝ่ายงานก็จะเก็บข้อมูลและนำเสนอผู้บริหารเพื่อขออนุมัติเปิดหลักสูตรในวันดังกล่าว ซึ่งในบางครั้งไม่สามารถที่จะจัดได้เนื่องจากความพร้อมในด้านต่าง ๆ เช่น วิทยาลัยมีการจัดโครงการ กิจกรรมต่าง ๆ จำเป็นต้องใช้พื้นที่และบุคลากร เป็นต้น แต่อาจจะเปิดเป็นบางเดือน บางรุ่น หรือบางหลักสูตร ซึ่งการจัดอบรมในแต่ละหลักสูตรขึ้นอยู่กับความต้องการของประชาชน นอกจากนี้หากมีผู้ที่สนใจจะเข้ารับการอบรมพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต สามารถติดตามได้จากเพจเฟชบุ๊คของวิทยาลัย และอีกหนึ่งช่องทางคือ เว็บไซต์ของวิทยาลัยชุมชนยะลา
   ด้านนางสาวซอด๊ะ  สาแม วิทยากรหลักสูตรการตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี กล่าวว่า ตนมีประสบการณ์การตัดเย็บมากว่า 20 ปีแล้ว ตนมีวิธีการสอนและเทคนิคที่สามารถเข้าใจได้ง่าย เป็นกันเอง จากผู้เข้าอบรมที่ไม่มีพื้นฐานก็สามารถตัดเย็บเสื้อผ้าเป็นของตนเองได้เมื่อมาอบรมในขั้นพื้นฐานแล้ว บางรายก็อยากที่จะมาต่อยอดการตัดเย็บเสื้อผ้าที่สูงขึ้น  ตนจะใช้วิธีการสอนที่เป็นกันเองเพื่อลดความกดดัน อาชีพตัดเย็บเสื้อผ้าเป็นอาชีพเสริมที่สามารถทำรายได้ให้กับตนเอง โดยตนมีอาชีพการทำสวนยางเป็นอาชีพหลัก การทำหน้าที่เป็นวิทยากรเป็นเสมือนการนำประสบการณ์โดยตรงมาถ่ายทอดให้กับผู้เข้าอบรมและยังเป็นการแชร์ประสบการณ์ร่วมกันวิทยากรคอยเป็นพี่เลี้ยงให้คำปรึกษาและคำแนะนำให้กับผู้เข้าอบรม ทั้งนี้การตัดเย็บเสื้อผ้าต้องมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา ศึกษารูปแบบใหม่ ๆ เพื่อให้ทันยุคทันสมัย
   นางสาวนูรดีรา  เจ๊ะเล๊าะ ผู้เข้าอบรม กล่าวว่า ตนเพิ่งจบการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาจุลชีววิทยา ปัจจุบันยังว่างงาน อยากหาอะไรทำ โชคดีที่มีเพื่อนพี่สาวมาแนะนำการอบรมในหลักสูตรตัดเย็บเสื้อผ้าของวิทยาลัยชุมชนยะลาตนสนใจจึงรีบเดินทางจากอำเภอเบตงมายังอำเภอเมืองยะลาเพื่อที่จะสมัครเข้ารับการอบรมในหลักสูตรนี้ ระหว่างที่อบรมตนได้อาศัยอยู่กับญาติในตัวเมืองเพื่อลดระยะเวลาในการเดินทาง ตนไม่มีพื้นฐานในเรื่องของการตัดเย็บอาศัยใจที่ต้องการอยากอบรมและอยากหารายได้ให้กับตนเอง  การมาอบรมในครั้งนี้ตนได้ตัดเย็บเสื้อผ้าไปทั้งหมด 3 แบบ เป็นชุดเดรส กระโปรง และเสื้อทำงาน หลังจากที่มีความรู้ด้านการตัดเย็บตนจะนำไปเป็นอาชีพเสริม
   และนางสาวซูไวบ๊ะห์  เลาะสะนิง กล่าวว่า ทราบข้อมูลการประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครหลักสูตรนี้จากเพจเฟชบุ๊ค โดยเพื่อนส่งข้อความมาให้  อาชีพหลักคือการค้าขาย  และอาชีพเสริมเดิมทีตนรับจ้างตกแต่งซ่อมแซมเสื้อผ้า เช่น การเข้ารูปทรงของชุดเดรส การเย็บชายกระโปรงและกางเกง ตนรู้สึกว่ายังไม่มีหลักวิชาการในการตัดเย็บ  เมื่อเห็นว่าวิทยาลัยชุมชนยะลาเปิดรับสมัครการอบรมในหลักสูตรการตัดเย็บเสื้อตนจึงสนใจและรีบมาสมัครเพื่อจะนำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดการทำอาชีพนี้ขณะที่ตนกำลังอบรมได้นำเสื้อผ้าที่ได้ตัดเย็บถ่ายรูปลงเฟชบุ๊คบรรดาเพื่อน ๆ หลายคนสนใจและมีออร์เดอร์อยากจะให้ตนตัดชุดทำงานให้ ตนรู้สึกดีใจเป็นอย่างมาก อยากจะขอบคุณ วิทยาลัยชุมชนชนยะลา ที่มอบสิ่งดีๆ  มอบอาชีพให้กับคนในชุมชน  ในจังหวัดยะลา
   นอกจากนี้ ด้านนางซูไฮลา  ลือธีรลักษณ์ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ ที่ปรึกษาหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต กล่าวว่า  อยากให้ทุกคนฝึกฝนให้มากกว่านี้ เพื่อให้เกิดความชำนาญ ราสามารถฝึกฝนได้โดยแสดงผลงานจากคนในครอบครัว โดยเริ่มจากการตัดชุดในวันฮารีรายอหรือชุดทีมในงานแต่งงาน หากเรามีความมั่นใจและเชี่ยวชาญแล้ว ก็สามารถที่จะนำไปประกอบเป็นอาชีพหลักหรืออาชีพเสริมได้  เพื่อหารายได้ให้กับตนเองและครอบครัว  อยากจะขอขอบคุณทุกๆ คน ที่มาอบรมและไว้ใจเราให้เรามอบความรู้ มอบอาชีพให้ และวิทยาลัยชุมชนยะลายังมีแผนพัฒนาหลักสูตรอีกมากมาย  หนึ่งในนั้นมีหลักสูตรการตลาดออนไลน์  ซึ่งอยากให้ทุกคนมาเรียนเพื่อเป็นอาชีพเสริมให้แก่ทุกคน
 
 
 
 
 

การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน
คู่มือประชาชน

สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0 2280 0091 - 6 โทรสาร : 0 2280 4162, 0 2281 1588
COPYTRIGHT © 2015 www.iccs.ac.th ALL RIGHTS RESERVED.