วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนให้กับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 ณ ค่ายจุฬาภรณ์ จังหวัดนราธิวาส
ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนให้กับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 ณ ค่ายจุฬาภรณ์ จังหวัดนราธิวาส

12 กรกฎาคม 2561 14:07

   เมื่อวันจันทร์ ที่ 9 กรกฎาคม 2561 วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนให้กับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ พัน ปบค.2 กรมป.พล.นย. ค่ายจุฬาภรณ์ จังหวัดนราธิวาส โดยได้รับเกียรติจาก พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นวิทยกรผู้ทรงคุณวุฒิ บรรยายพิเศษ เรื่องการศึกษากับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนในสามจังหวัดชายแดนใต้ พร้อมพบปะเยี่ยมเยือนผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ซึ่งมีนักศึกษาใหม่ของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสทั้งสามหน่วยจัดการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 650 คน
  นายยุทธนา พรหมณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส กล่าวว่า : “โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนให้กับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 เป็นโครงการที่จัดขึ้นโยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาใหม่ของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสได้มีโอกาสในการปรับตัวให้มีความคุ้นเคยและปรับตัวในการใช้ชีวิตในรั้ววิทยาลัยชุมชนนราธิวาสซึ่งการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนให้กับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากนาวาเอก ดร.นิรัตน์ ทากุดเรือ ผู้บังคับหน่วยนาวิกโยธินกองทัพเรือหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ ทั้งด้านบุคลากร สถานที่ วัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการจัดการศึกษาและกิจกรรมของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
   ดร.อุไรวรรณ ชินพงษ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส กล่าวว่า “โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนให้กับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ได้แบ่งออกเป็นกิจกรรม 2 กิจกรรมด้วยกัน คือ 1. กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ (HOW to learn) ซึ่งเป็นกิจกรรมการกระตุ้นให้ผู้เรียนเห็นความสำคัญของการศึกษาที่มีผลต่อคุณภาพชีวิต การสร้างแรงบันดาลใจเสริมสร้างความมั่นใจ และการเรียนรู้การใช้ชีวิตในรั้ววิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 2. กิจกรรมแนะนำการใช้ชีวิตในวิทยาลัยชุมชน (How to live) ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สอดแทรกการเคารพกฎระเบียบเพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคม การพัฒนาทักษะผู้นำ และการทำงานร่วมกับผู้อื่น ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและสามารถใช้ชีวิตในรั้ววิทยาลัยชุมชนนราธิวาสได้อย่างมีความสุขต่อไป”
   นางสาวสุวรรณา บอสู นักศึกษาสาขาปฐมวัย ปีการศึกษา 2561 ตัวแทนผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้กล่าวว่า “รู้สึกดีใจที่วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมา เพราะทำให้ตนเองสามารถนำความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันและปรับมาใช้ในการศึกษาในรั้วของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส การเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นอกจากจะได้รับความรู้เพิ่มเติมแล้วยังได้เพื่อนใหม่อีกด้วยซึ่งเป็นสิ่งดีๆที่อยากให้จัดขึ้นทุก ๆ ปี”

การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน
คู่มือประชาชน

สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0 2280 0091 - 6 โทรสาร : 0 2280 4162, 0 2281 1588
COPYTRIGHT © 2015 www.iccs.ac.th ALL RIGHTS RESERVED.