สถาบันวิทยาลัยชุมชน กองมาตรฐานการศึกษาและวิจัยจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ด้วยการประกันคุณภาพการศึกษาสถาบันวิทยาลัยชุมชน วันที่ 29 - 31 มกราคม 2562 ณ โรงแรมชลพฤกษ์ รีสอร์ท จังหวัดนครนายก 

e-Meeting

E-Mail

Library

E-Office

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

สถาบันวิทยาลัยชุมชน กองมาตรฐานการศึกษาและวิจัยจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ด้วยการประกันคุณภาพการศึกษาสถาบันวิทยาลัยชุมชน วันที่ 29 - 31 มกราคม 2562 ณ โรงแรมชลพฤกษ์ รีสอร์ท จังหวัดนครนายก

29 มกราคม 2562 11:53

วัตถุประสงค์

 เพื่อให้ผู้เข้าประชุมมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยชุมชน
   เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีทักษะในการนำระบบการประกันคุณภาพการศึกษาไปใช้ในการดำเนินกิจกรรมหรือโครงการระหว่างศึกษา และสามารถนำไปใช้ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
   เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมยึดมั่นและธำรงไว้ซึ้งเอกลักษณ์ของนักศึกษาวิทยาลัยชุมชน
ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย
   อาจารย์ผู้รับผิดชอบงานกิจการนักศึกษา วิทยาลัยชุมชนละ 1 คน
   ผู้แทนนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา จำนวน 2 คน
ระยะเวลา/สถานที่ในการฝึกอบรม
   ในระหว่างวันที่ 29 – 30 มกราคม 2562 ณ โรมแรมชลพฤกษ์ รีสอร์ท จังหวัดนครนายก

สมุดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ด้วยการประกันคุณภาพการศึกษาสถาบันวิทยาลัยชุมชน

การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ. คู่มือประชาชน บทความที่น่าสนใจ

สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0 2280 0091 - 6 โทรสาร : 0 2280 4162, 0 2281 1588
COPYTRIGHT © 2015 www.iccs.ac.th ALL RIGHTS RESERVED.