วิทยาลัยชุมชนน่าน เดินทางศึกษาดูงาน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้การแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์ ด้านการบริหารงาน การดำเนินงาน การจัดการเรียนการสอน ฯลฯ วันที่ 26 - 28 มกราคม พ.ศ. 2562 ณ วิทยาลัยชุมชนตาก และ วิทยาลัยชุมชนพิจิตร
ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

วิทยาลัยชุมชนน่าน เดินทางศึกษาดูงาน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้การแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์ ด้านการบริหารงาน การดำเนินงาน การจัดการเรียนการสอน ฯลฯ วันที่ 26 - 28 มกราคม พ.ศ. 2562 ณ วิทยาลัยชุมชนตาก และ วิทยาลัยชุมชนพิจิตร

30 มกราคม 2562 11:49

   ในระหว่างวันที่ 26 - 28 มกราคม พ.ศ. 2562 วิทยาลัยชุมชนน่าน นำโดยนายประยงค์ แก้วประทุม ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน นำคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน ประกอบด้วย
นายเสรี พิมพ์มาศ ประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน
นายสุเมษ สายสูง รองประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน
นางเสน่ห์นุช วิเศษสุข กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน
ผศ.ดร.วิไลพร จันทร์ไชย กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน
นางอมรา ชัยพินิจ กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน
พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรจากวิทยาลัยชุมชนน่าน
   เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยชุมชนตาก ตำบลหนองบัวใต้ อำเภอเมือง จังหวัดตาก และ วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ตำบลท่าบัว อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ การแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์ ด้านการบริหารงาน การดำเนินงาน การจัดการเรียนการสอน การพัฒนาองค์กร ฯลฯ ซึ่งจะทำให้มีทัศนคติและมุมมองที่กว้างไกล และสามารถนำกลับมาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อวิทยาลัยชุมชนน่านต่อไป

การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร

รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน

หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ.

หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ.

คู่มือประชาชน

สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0 2280 0091 - 6 โทรสาร : 0 2280 4162, 0 2281 1588
COPYTRIGHT © 2015 www.iccs.ac.th ALL RIGHTS RESERVED.